Sofija Vrcelj
Sofija Vrcelj
redovna profesorica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Verified email at uniri.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Rizična ponašanja djece i mladih
J Zloković, S Vrcelj
Odgojne znanosti 12 (1 (19)), 197-213, 2010
652010
Školska pedagogija
S Vrcelj, M Pšunder
Filozofski fakultet, 2000
562000
U potrazi za identitetom: iz perspektive komparativne pedagogije
S Vrcelj, E Protner
Graftrade, 2005
222005
Prema pedagoškoj futurologiji
S Vrcelj, M Mušanović
212001
Kontinuitet u vrednovanju učenikova uspjeha
S Vrcelj
Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1996
211996
Je li (obrazovni) menadžment muški posao?
S Vrcelj, KS Ermenc
Hrvatsko futurološko društvo, 2014
162014
Didaktičke odrednice obrazovanja andragoga--komparativni pristup
S Kušić, S Vrcelj, A Zovko
Filozofski fakultet u Rijeci, 2016
152016
Školska kultura–faktor kvalitete
S Vrcelj
U: Kramar, M. i Duh, M.(ur.): Didaktični in metodični vidiki prenove in …, 2003
152003
Kome još (ne) treba feministička pedagogija?!
S Vrcelj, M Mušanović, J Goriup
Hrvatsko futurološko društvo, 2011
132011
Što školu čini školom: teorijski pristupi, koncepti i trendovi
S Vrcelj
Filozofski fakultet, 2018
122018
Uloga pedagoga u prevenciji sindroma sagorijevanja učitelja i odgajatelja
S Vrcelj, A Zovko, J Vukobratović
Zbornik Odseka za pedagogiju, 7-29, 2017
82017
i Zovko, A.(2016)
S Kušić, S Vrcelj
Didaktičke odrednice obrazovanja andragogakomparativni pristup, 0
8
Odnos srednjoškolaca prema školskom uspjehu
S Vrcelj, S Kušić, T Cikač
Acta Iadertina 14 (2), 2018
62018
Comparative Pedagogy in Slavonic South East European Countries
KS Ermenc, V Spasenović, N Vujisić-Živković, S Vrcelj, N Popov
Annual Review of Comparative and International Education 2013, 2013
62013
History of comparative education in Croatia
S Vrcelj
Comparative education at universities world wide, 37-43, 2013
62013
Savjetodavna (ne) moć self-help literature
S Vrcelj, K Mrnjaus
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 63 (1-2), 181-199, 2014
52014
Homo Zappiensi–kreatori nove škole
S Vrcelj, A Klapan, S Kušić
izvornik: Buduća škola–škola budućnosti 2, 2009
52009
Mušanović. M (2011)
S Vrcelj
Kome još (ne) treba feministička pedagogija, 0
5
Pedagoško savjetovanje
S Vrcelj
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2020
42020
Izazovi kojima su pedagozi izloženi u savjetodavnom radu-globalizacijski kontekst i (anti) vrijednosti
S Vrcelj
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 65 (1), 59-73, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20