Таццяна Марозава
Таццяна Марозава
Белорусский государственный университет, филологический факультет, г. Минск, ул. К. Маркса, 31
Verified email at bsu.by - Homepage
TitleCited byYear
Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 1. Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка/ВП Рагойша, МП Кенька, ТА Марозава; пад рэд. ВП Рагойшы…
В Рагойша, МП Кенька, ТА Марозава
БГУ, 2011
42011
Лакальна-рэгiянальныя парадыгмы беларускага фальклору: вучэб.-метад. дапам. У 3 ч. Ч. 3. Песні Cтралы. Русальныя песні/РМ Кавалёва [і інш.]; пад агул. рэд. РМ Кавалёвай
РМ Кавалёва, ТА Марозава, НА Гулак, І Глушэц
Мінск: БДУ, 2015
32015
Фальклорная практыка: метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік для студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта., якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01" Беларуская…
РМ Кавалёва, ВВ Прыемка, ТА Марозава
БГУ, 2009
22009
Сутнасныя характарыстыкі сацыядынамікі сучаснага гарадскога фальклору Беларусі
Т Марозава
МІНСК, Бестпрынт, 2009
22009
Фальклорная практыка ў камп’ютарным класе як від работы са студэнтамі
Т Марозава, В Палукошка
Мінск: РІВШ, 2018
2018
ФАЛЬКЛОРНАЯ ПРАКТЫКА Праграма для студэнтаў I курса філалагічнага факультэта спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія(па напрамках), 1-21 05 02 Руская філалогія(па…
ВВ Прыемка, ТА Марозава, ЛВ Камлюк-Ярашэнка
2018
Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ: метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі вучэбнай, навуковай і архіўнай работы. У 2 ч.
ТА Марозава, ТВ Лук'янава, ВК Каратай, ВІ Палукошка, ...
2017
Уводзіны ў літаратуразнаўства.№ ТД-D. 302/тип.
ВП Рагойша, МП Кенька, ТА Марозава
2014
Аб працы навукова-практычнага семiнара Сучасная фалькларыстыка, міфалогія, этналогія: пазітыўныя, негатыўныя, супярэчлівыя вектары руху
Т Марозава
Мінск:Права і эканоміка, 2014
2014
Праблемы выдання матэрыялаў фальклорнага архіва філалагічнага факультэта БДУ
Т Марозава
Мінск:Права і эканоміка, 2014
2014
Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 10/пад нав. рэд. ВВ Прыемка, ТВ Лук’янавай; уклад.: ТА Марозава.
ТА Марозава
Мінск:" Права і эканоміка", 2013
2013
Бытавыя песні
Т Марозава
Мінск:Права і эканоміка, 2012
2012
Арганізацыя фальклорнай практыкі студэнтаў завочнай формы навучання і студэнтаў-пераводнікаў у вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ
Т Марозава
Права i эканомiка, 2011
2011
Соцыякультурная спецыфіка функцыянавання вольначасавай субкультуры горада
ТА Марозава
Минск: БГУ, 2011
2011
Арганізацыя архіўнай работы ў вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ
Т Марозава
Мінск: РІВШ, 2010
2010
Фальклор карпаратыўна-прафесійнай субкультуры горада: традыцыі, рэцэпцыя
ТА Марозава
РИВШ, 2010
2010
Пазаабрадавыя песні: метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак./склад.: ВВ Прыемка [і інш.]; пад рэд. ТА Марозавай.—Мінск: БДУ…
ВВ Прыемка, ТА Марозава, ТВ Лук'янава, ВК Каратай
БГУ, 2010
2010
Жанрава-відавая разнастайнасць фальклору вольначасавай субкультуры горада (на прыкладзе субгруп фанатаў, геймераў і хакераў)
ТА Марозава
БДУ, 2010
2010
Армейскі (салдацкі) фальклор
Т Марозава
ББК 82 Ф84, 355, 2010
2010
Фальклорны практыкум як форма падрыхтоўкі студэнтаў-філолагаў да вучэбнай практыкі
Т Марозава
МІНСК, Бестпрынт, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20