Follow
Анатолій Петрович Ладанюк/Anatoliy Ladanyuk
Анатолій Петрович Ладанюк/Anatoliy Ladanyuk
Професор кафедри Інтегрованих автоматизованих систем управління, Національний університет харчових технологій
Verified email at nuft.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи системного аналізу
АП Ладанюк
1232004
Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості
АП Ладанюк, ВГ Трегуб, ІВ Ельперін, ВД Цюцюра
К.: Аграрна освіта, 2001
272001
Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматизации пищевых производств
ВГ Трегуб, АП Ладанюк, ЛН Плужников
М.: Агропромиздат 286, 1991
241991
Інноваційні технології в управлінні складними біотехнологічними об’єктами агропромислового комплексу
АП Ладанюк, ВМ Решетюк, ВД Кишенько, ЯВ Смітюх
К.: Центр учбової літератури, 2014
232014
Оптимальні та робастні системи керування технологічними об’єктами: монографія
НМ Луцька, АП Ладанюк
Луцька НМ, Ладанюк АП–К.: Видавництво «Ліра-К, 2015
222015
Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах
ОМ Пупена, ІВ Ельперін, НМ Луцька, АП Ладанюк
222011
Оперативное управление технологическими процессами в пищевой промышленности
АП Ладанюк, ВГ Перепечаенко
К.: Урожай 160, 1987
211987
Управление технологическими комплексами в компьютерно-интегрированных системах
АП Ладанюк, ВГ Трегуб, ВД Кишенько
192000
Теорія автоматичного керування технологічними об'єктами
АП Ладанюк, КС Архангельська, ЛО Власенко
182014
Системний аналіз складних систем управління
АП Ладанюк
навч. посіб./АП Ладанюк, ЯВ Смітюх, ЛО Власенко та ін.—К.: НУХТ, 2013
182013
Сучасні технології конструювання систем автоматизації складних об’єктів (мережеві структури, адаптація, діагностика та прогнозування): монографія
АП Ладанюк, НА Заєць, ЛО Власенко
Київ: Ліра-К, 2016
172016
Ситуационное координирование подсистем технологических комплексов непрерывного типа
АП Ладанюк, ДА Шумигай, РО Бойко
162013
The model of strategic management of organizational and technical systems, taking into account risk-based cognitive approach
A Ladaniuk, T Prokopenko, V Reshetiuk
Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Agriculture, 2014
142014
КОГНіТИВНИЙ ПіДХіД ДО МОДЕЛЮВАННЯ і УПРАВЛіННЯ СЛАБОСТРУКТУРОВАНИМИ ОРГАНіЗАЦіЙНОТЕХНОЛОГіЧНИМИ СИСТЕМАМИ (СИТУАЦіЯМИ)
ОВ Савчук, АП Ладанюк, НГ Гриценко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (3 (38)), 14-18, 2009
142009
Системний аналіз складного об’єкта в задачах діагностики та координація
АП Ладанюк, ЛО Власенко, НА Заєць
142006
Методи сучасної теорії управління
АП Ладанюк, ВД Кишенько, НМ Луцька, ВВ Іващук
132010
Підвищення ефективності функціонування технологічного комплексу цукрового заводу за рахунок використання методів діагностики та прогнозування
ЛО Власенко, АП Ладанюк
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (3 (44)), 57-62, 2010
112010
Автоматизоване управління бізнес-процесами в комп’ютерно-інтегрованих структурах підприємства
АП Ладанюк, ЛО Власенко
92004
Застосування адаптивних систем керування для нестаціонарних об'єктів технологічних комплексів неперервного типу
АП Ладанюк, НА Заєць, НМ Луцька
82005
Комплексування методів теорії керування в системах автоматизації технологічних об’єктів. Частина 2. Приклади
АП Ладанюк, НМ Луцька, ВД Кишенько, ЯВ Смітюх, ДА Шумигай
72017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20