Подписаться
Оксана Олійник / Oliinyk / Олейник
Оксана Олійник / Oliinyk / Олейник
д.е.н., перший проректор, Житомирська політехніка
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів
Ф Бутинець, О Олійник, К Романчук
Житомир: ЖІтІ, 528 с., 2006
1127*2006
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів.
ФФ Бутинець, ЛВ Чижевська, ОВ Олійник, ІВ Жиглей, ВВ Євдокимов, ...
Житомир: ПП «Рута, 912, 2009
6122009
Економічний аналіз: підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
СЗ Мошенський, ОВ Олійник
СЗ Мошенський, ОВ Олійник, 2007
1942007
Економічний аналіз
ФФ Бутинець, ЄВ Мних, ОВ Олійник
Житомир: ПП «Рута, 2003
1892003
Бухгалтерський словник
Ф Бутинець, Н Виговська, Л Чижевська, І Жиглей, О Олійник, та ін.
Житомир: ПП “Рута, 224, 2001
1172001
Наукові дослідження в бухгалтерському обліку
НМ Малюга, ТВ Давидюк, ІВ Жиглей, ОВ Олійник, КВ Романчук, ...
Житомирський інженерно-технологічний інститут, 2003
1092003
Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: теорія, методологія, організація: наук. допов. за дис. на здоб. наук. ступ. док. екон. наук: 08.00. 09
ОВ Олійник
ОВ Олійник–К, 2009
108*2009
Bukhhalterskyi finansovyi oblik
F Butynets, O Oliinyk, I Zamula, K Romanchuk
Zhytomyr: Ruta, 912, 2009
99*2009
Податкова система: Навчальний посібник
ОВ Олійник, ІВ Філон
К.: Центр навчальної літератури, 2006
792006
Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві в умовах циклічності його розвитку
ОВ Олійник
К.: Центр навчальної літератури 288, 2006
792006
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
ФФ Бутинець, ММ Александрова, ТВ Барановська, ГА Буравков, ...
Житомирський державний технологічний університет, 2004
55*2004
Ekonomichnyj analiz [Eco nomic analysis]
F Butynets, O Oliinyk, I Zamula, K Romanchuk
PP" Ruta", Zhytomyr, Ukraine, 2003
54*2003
Ekonomichnyy analiz
FF Butynets, OV Oliinyk
Zhytomyr: PP Ruta, 2003
262003
Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі підприємств промисловості нерудних матеріалів)
ОВ Олійник
Тернопільська академія народного господарства.–Тернопіль, 2002
262002
Ekonomichnyi analiz [Economic analysis]
SZ Moshenskyi, OV Oliinyk
Zhytomyr: PP „Ruta”[in Ukrainian], 2007
252007
Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku
FF Butynets, OP Voinalovych, IL Tomashevska, OV Oliinyk
Zhytomyr: PP" Ruta, 528, 2005
252005
Класифікація витрат підприємства
ОВ Олійник
Вісник ЖІТІ 14, 146-152, 2001
252001
Bukhhalterskyi slovnyk [Accounting Dictionary]
F Butynets, O O, N Vygovska, L Chyzhevska, O Petruk
Zhytomyr: Ruta, 224, 2001
232001
Ефективність функціонування системи бюджетування: теоретичні засади та методика оцінки
ОВ Олійник, ЮВ Чибісов
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 81-87, 2007
162007
Проблеми співвідношення і класифікації «методів обліку витрат» і «методів калькулювання»
ОВ Олійник
Вісник ЖДТУ/Економічні науки, 158-168, 2003
162003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20