Таццяна Падаляк
Таццяна Падаляк
Белорусский государственный университет, пр. Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь; Belarusian
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsu.by - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Медыяэтыка: сацыяльныя каштоўнасці, маральныя імператывы, прафесійныя нормы сучаснай журналістыкі (тэорыя і практыка–методыка–творчы досвед): вучэб.-метад. дапам./ТУ Падаляк
ТУ Падаляк
Мінск: БДУ, 2015
22015
Беларуская журналістыка ва ўмовах сістэмнай трансфармацыі медыяпрасторы
ТУ Падаляк
Мінск: БДУ, 2015
12015
Злачынствы супраць чалавецтва не маюць тэрміну даўнасці: да пытання аб рэабілітацыі (гераізацыі) нацызму
ТУ Падаляк
Мінск: БДУ, 2015
12015
Прафесійна-этычныя канфлікты ў журналістыцы: вопыт грамадскага рэгулявання
ТУ Падаляк
Мінск: БДУ, 2002
12002
Духоўнае станаўленне асобы і сродкі масавай інфармацыі: канструктыўныя і дэструктыўныя тэндэнцыі сучаснай беларускай публіцыстыкі
ТУ Падаляк
11998
Аксіялагічны вектар медыяпедагогікі
ТУ Падаляк
Мінск: БДУ, 2018
2018
Тэхналогіі інтэрв’ю. Вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 08 «Журналістыка (па напрамках)» напрамак спецыяльнасці 1-23 01 08-01 «Журналістыка …
ТУ Падаляк
2017
Праксіялагічны аспект журналістыкі
ТУ Падаляк
Мінск: БДУ, 2017
2017
Аксіялогія сучаснай беларускай журналістыкі/ТУ Падаляк; навук. рэд. УВ Гніламёдаў
ТУ Падаляк
Мінск: БДУ, 2017
2017
Медыйны дакумент эпохі: асобныя старонкі агульнай гісторыі газет «Звязда» і «Советская Белоруссия»
Т Падаляк
Минск: Изд. Центр БГУ, 2017
2017
Феномен «атыцюда» ў структуры прафесійнай дзейнасці журналіста
ТУ Падаляк
Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2017
2017
Геапалітычныя выклікі сучаснасці і праблема нацыянальнай ідэнтычнасці ва ўмовах глабалізацыі і міжнароднай інтэграцыі
Т Падаляк
Минск: Изд. центр БГУ, 2017
2017
СуЧаСнаЯ БЕЛаРуСКаЯ ЖуРнаЛіСтЫКа і ПРаБЛЕма КанЦЭПтуаЛЬна-тЭРмінаЛагіЧнЫХ наВаЦЫЙ
ТУ ПАДАЛЯК
Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук, 101-107, 2016
2016
Аляксандр Уласаў–рэдактар-выдавец, які ўмеў разгледзець таленты
Т Падаляк
Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2016
2016
Публіцыстыка як індыкатар аксіялогіі журналістыкі (публіцыстыка, жанры, майстэрства прафесара Барыса Стральцова)
ТУ Падаляк
Мінск: БДУ, 2016
2016
МІЖКАНФЕСІЙНАЯ ЗГОДА ЯК САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ КАШТОЎНАСЦЬ: АКСІЯЛАГІЧНЫЯ АЛЬТЭРНАТЫВЫ АСВЯТЛЕННЯ РЭЛІГІЙНАЙ ТЭМАТЫКІ Ў СМІ
Т Падаляк
Минск: Изд. центр БГУ, 2016
2016
Аксіялогія беларускай журналістыкі: каштоўнасныя крытэрыі медыя
ТУ Падаляк
Мінск: БДУ, 2016
2016
Прафесійная этыка журналіста.№ ТД-E. 696/тып.
ТУ Падаляк
2016
Вялікая Айчынная вайна ў кантэксце аксіялагічных выклікаў часу
Т Падаляк
2015
АКСІЯЛАГІЧНЫЯ ДАМІНАНТЫ АСВЯТЛЕННЯ ВАЕННА-ГІСТАРЫЧНАЙ ПРАБЛЕМАТЫКІ Ў СМІ
Т Падаляк
Минск: Изд. центр БГУ, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20