Follow
Садовская, Анжелика Леонидовна (AL Sadouskaja)
Садовская, Анжелика Леонидовна (AL Sadouskaja)
Belarusian State University, Faculty of Philology, 4 Nezavisimosti Av., 220030 Minsk, Belarus
Verified email at bsu.by
Title
Cited by
Cited by
Year
Фразеалагізмы з кампанентам-арнітонімам у беларускай мове: этналінгвістычны аспект
АЛ Садоўская
Белорусский государственный университет, 2011
102011
Адлюстраванне гендэрных адносiн у беларускай, рускай i арабскай парэмiялогii
АЛ Садоўская, ДС Суслаў
Працы кафедры сучаснай беларускай мовы: зб. навук. прац/пад рэд. АЯ…, 2007
52007
Сiмволiка вераб'я ў беларускай фразеалогii i парэмiялогii
АЛ Садоўская
Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка, 68, 2001
52001
Нацыянальна-культурная спецыфіка фразеалагізмаў
АЛ Садоўская
Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып 4, 90-103, 2005
42005
Паняцце канатацыі ў сучаснай лiнгвiстыцы i яго роля ў плане вывучэння культурна-нацыянальнай спецыфікі фразеалагiзмаў
АЛ Садоўская
32009
Паняцце моўнай карціны свету ў сучаснай лінгвістыцы і яе роля ў плане вывучэння нацыянальна-культурнай спецыфікі моўных адзінак
АЛ Садоўская
32007
Афарыстычная інтразона канцэпту шчасце ў беларускай мове
МС Рубцова, АЛ Садоўская
Мінск, БДУ, 2018
22018
Фразеасемантычнае поле “каханне” ў беларускай мове
АЛ Садоўская
БДУ, 2010
22010
Кагнітыўная арыентацыя фразеалагічных даследаванняў
АЛ Садоўская
РІВШ БДУ, 2009
22009
Этналiнгвiстыка як навука. Задачы i мэты, аб’ект i прадмет этналiнгвiстычнага даследавання
АЛ Садоўская
БДУ, 2008
22008
Адлюстраванне гендэрных адносін у беларускай, рускай і сербскай парэміялогіі
АЛ Садоўская
22007
Каларонімы ў фразеалагічным кантэксце
АЛ Садоўская
Мінск: БДУ, 2018
12018
Сваяцка-роднасныя адносіны ў беларускай фразеалогіі і этнакультуры
А Садоўская
Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012
12012
Фразеасемантычнае поле маладосць/старасць у беларускай мове
А Садоўская, Д Сёмуха
Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011
12011
Нацыянальна-культурны кампанент беларускай фразеалогіі
АЛ Садоўская
12008
Беларуская этналінгвістыка ў кантэксце славістыкі
АЛ Садоўская
Мн., РІВШ, БДУ, 2004
12004
Вобраз савы ў беларускіх парэміялагічных адзінках
ТР Рамза, АЛ Садоўская
Мінск: Універсітэцкае, 1999
11999
Ступені жыцця чалавека: вербальная рэалізацыя ў беларускай мове і этнакультуры
АЛ Садоўская
Минский государственный лингвистический университет, 2021
2021
Лексіка-семантычны, структурна-граматычны і камунікатыўны аспекты даследавання сучаснай беларускай мовы: справаздача аб навукова-даследчай рабоце (заключная)/БДУ; навуковы…
ТР Рамза, ЗІ Бадзевіч, ЮВ Назаранка, АЛ Садоўская, ТЛ Чахоўская, ...
Мінск: БДУ, 2020
2020
Беларуская мова і традыцыйная духоўная культура: праблемы метадалогіі і лексікаграфічнае апісанне: справаздача аб навукова-даследчай рабоце (заключная)/БДУ; навуковы кіраўнік…
АЛ Садоўская, ВМ Жызнеўская, ГД Садоўская
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20