Олег Миколайович Ярошенко, Oleg Mikolayovich Yaroshenko
Олег Миколайович Ярошенко, Oleg Mikolayovich Yaroshenko
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Трудове право України
ОМЯСМ Прилипко
Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп., 728 с., 2009
374*2009
Трудове право України: підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 2009
3742009
Трудове право України: підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 2009
3742009
Конституція України: науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій [та ін.]
ОФ Андрійко, ОМ Бандурка, ЮГ Барабаш, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ...
347*2011
Право соціального забезпечення
ІС Ярошенко, МІ Іншин, ОТ Панасюк
навч. посіб./ІС Ярошенко.–К.: КНЕУ, 2005
932005
Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України
ОМ Ярошенко
Вид.СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006
882006
Джерела трудового права України
ОМ Ярошенко
Автореф. дисс.... д-ра юрид. наук.–Xарків, 2007
612007
Правовий статус сторін трудових правовідносин
ОМ Ярошенко
Нац. юрид. акад. Укра¿ ни/ОМ Ярошенко, 1999
611999
Джерела трудового права України: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 05
ОМ Ярошенко
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого 476, 2007
412007
Джерела трудового права України: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 05
ОМ Ярошенко
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого 476, 2007
412007
Проблеми та перспективи правового регулювання зайнятості
ОМ Ярошенко
Вісник Академії правових наук України.Збірник наукових праць, 205-213, 2004
352004
Проект Трудового кодексу України–важливий етап реформування трудового законодавства
С Прилипко, ОМ Ярошенко
Право України, 14-21, 2009
282009
монографія/НМ Хуторян, ОЯ Лаврів, СВ Вишновецька [та ін.]
К трудового законодавства України
Х.: ФІНН, 2009
232009
Трудове право:[підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]
ВВ Жернаков
X.: Право, 2012
202012
Трудове право
В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко
Право, 2012
20*2012
Щодо природи локальних нормативно-правових актів у сфері трудового права
ОМ Ярошенко
Вісник Академії правових наук України.Збірник наукових праць, 131-138, 2004
192004
Щодо дискримінації в реалізації права на працю
ОМ Ярошенко
Право України, 2000
172000
Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці
СМП ОМ Ярошенко, ПІ Жигалкін
Х:Вид-во ПП "ФІНН", 2008
15*2008
Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці
П.І. Жигалкін, О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко
ФІНН, 2008
152008
Trudove pravo: pidruchnyk [Labour law: a textbook]
VV Zhernakov, SM Prylypko, OM Yaroshenko
Kharkiv: Pravo.[in Ukrainian], 2012
14*2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20