Подписаться
Людмила Дробыш
Людмила Дробыш
ВНЗУ "Полтавский университет экономики и торговли"
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ МОНОГРАФІЯ За загальною редакцією доктора економічних наук, професора НВ Карпенко
НВ Карпенко, МВ Макарова, НС Педченко, ВІ Перебийніс, ОС Тєлетов, ...
422018
Статистичні показники розвитку сфери туризму в Україні: напрями удосконалення та гармонізація з міжнародними стандартами
Г Скляр, Л Дробиш, Л Вишневецька
Економічний вісник Донбасу, 2017
112017
Теоретичні аспекти формування та реалізації кадрової політики на підприємствах у сучасних умовах
Л Дробиш
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 287-291., 2015
82015
Теоретичні аспекти формування та реалізації кадрової політики на підприємствах у сучасних умовах
Л Дробиш
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2013
82013
Формування та регулювання попиту й пропозиції праці в регіоні (на прикладі фахівців торговельно-економічного спрямування)
Л Дробиш
Автореферат на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук зі спец. 08.00.07 …, 2009
42009
Кадрова робота в системі споживчої кооперації та напрямки її удосконалення
Л Дробиш
Науковий вісник Полтавського університету споживчої коопе- рації України …, 2007
42007
Профорієнтація як орієнтир формування пропозиції праці у регіоні
Л Дробиш
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2014
32014
Роль профорієнтації у формуванні ефективного кадрового потенціалу підприємств
Л Дробиш
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі 2 (5(44 …, 2010
32010
Формування конкурентного середовища регіонального ринку освітянських послуг
Л Дробиш, Н Карпенко
Регіональні перспективи, 386-389, 2000
32000
Підготовка спеціалістів для сфери туризму в умовах модернізації економіки України та інноваційних процесів у галузі туризму
Л Дробиш, Ю Карпенко
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва. Харків, ХНАДУ, 206-208, 2018
22018
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ
Л Дробиш, Ю Карпенко
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА: ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 198, 2018
22018
Статистичні показники розвитку сфери туризму в Україні: напрями вдосконалення та гармонізація з міжнародними стандартами
Г Скляр, Л Дробиш, Л Вишневецька
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2016
22016
Людський капітал у сфері торгівлі: оцінка використання та нагромадження
Л Дробиш
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
22011
Проблеми професійної адаптації молодих фахівців на ринку праці регіону
Л Дробиш
Маркетинг в Україні, 41-45, 2011
22011
Проблеми кадрового забезпечення підприємств і організацій системи споживчої кооперації
Л Дробиш
Регіональні перспек, 68-70, 2003
22003
Деякі регіональні аспекти зайнятості молоді з вищою освітою
Л Дробиш
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 151-154, 2002
2*2002
Щастя як об’єкт міждисциплінарних туризмологічних досліджень у постнекласичній парадигмі
ГП Скляр, ЛВ Дробиш
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2021
12021
Дослідницька діяльність студентів як засіб якісної підготовки фахівців
Л Дробиш, Ю Карпенко
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський …, 2015
12015
Конкурентоспособность персонала как фактор повышения конкурентоспособности предприятия
Л Дробыш
ББК 65 Н 34 1, 57-65, 2015
12015
Проблеми формування управлінського персоналу підприємств торгівлі
Л Дробиш
Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи: збірник наукових …, 2013
1*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20