Валентина Зразикова
Валентина Зразикова
Белорусский государственный университет, факультет журналистики, кафедра медиалогии
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsu.by - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Семантычная і словаўтваральная структура індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў
ВА Зразікава
22006
Доступ журналіста да інфармацыі: нарматыўна-прававы аспект (на прыкладзе журналісцкага запыту)
ВА Зразікава
Мінск: БДУ, 2017
12017
Фатаграфія як аб’ект аўтарскага права (на прыкладзе інтэрнэт-СМІ)
В Зразікава
Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2016
12016
Семантычная характарыстыка індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў-прыметнікаў у мове мастацкіх твораў першай паловы XX ст.
ВА Зразікава
Мінск: БДУ, 2005
12005
Белорусское законодательство о СМИ: обзор актуальных изменений и дополнений
Зразикова
http:mediana.by/rubriki/novosti/1108-belorusskoe-zakonodatelstvo-o-smi-obzor …, 2019
2019
Інфармацыйная бяспека ў сферы выдавецкай дзейнасці для дзяцей
Зразікава
Выдавецкая справа ў Рэспубліцы Беларусь: гісторыя, сучасны стан, праблемы і …, 2019
2019
Презумпция невиновности и освещение уголовных процессов в СМИ
Зразикова
Журналістыка - 2019: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 21-й Міжнар …, 2019
2019
СООТВЕТСТВИЕ СЕТЕВОГО КОНТЕНТА СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ИНТЕРНЕТ-СМИ (на примере belnovosti. by, director. by и gp. by)
В Зразикова
Минск: БГУ, 2019
2019
Добра пісаць–гэта добра думаць: мова абразкоў БВ Стральцова
ВА Зразікава
Минск: Изд. центр БГУ, 2018
2018
Гемеронімы ў кантэксце анамастычных даследаванняў: сучасны стан і перспектывы развіцця
ВА Зразікава
Мінск: БДУ, 2018
2018
Мультымедыйны кантэнт беларускіх анлайн-СМІ (на прыкладзе аўдыяпадкастаў)
ВА Зразікава
Мінск: БДУ, 2018
2018
Социологическая культура журналистских исследований УД-6511/уч.
ВА Зразикова, ЕИ Дмитриев
2018
Модернизация журналистики как социального, экономического и политического институтов общества в условиях конвергенции СМИ и эволюции медиапотребления: отчет о научно …
ВП Воробьев, НА Федотова, ГК Тычко, АВ Потребин, НН Довнар, ...
Минск: БГУ, 2017
2017
Фармат вэб-рэпартажу ў сучасных інтэрнэт-СМІ
В Зразікава
Минск: Изд. Центр БГУ, 2017
2017
Жанравыя разнавіднасці замалёўкі ў беларускіх інтэрнэт-СМІ
ВА Зразікава
Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2017
2017
Рец. на кн.: Goral, A. Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektow czynnosci w jezyku bialoruskim/A. Goral.-Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2013.-200 s.
ВА Зразікава
Мінск: БДУ, 2016
2016
Семантычная класіфікацыя індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў
ВА Зразікава
Мінск: РІВШ, 2016
2016
Фатаграфiя як аб'ект аўтарскага права (на прыкладзе iнтэрнэт-СМI)
В Зразiкава
Журналiстыка-2016: стан, праблемы i перспектывы, 452 - 455, 2016
2016
Беларуская мова. Прафесiйная лексiка для эканамiстаў
ВА Зразiкава, АВ Губкiна
Вышэйшая школа, 2016
2016
Agnieszka Goral. Suffixal derivation of the personal names of active subject in the Belarusian language
ВА Зразікава
Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка, 122-124, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20