Мамонов К.А.
Мамонов К.А.
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічний потенціал: теоретичні аспекти та лінія трансформації
КА Мамонов, ОІ Угоднікова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 198-202, 2009
252009
Методи стратегічного аналізу: Навчально-методичний посібник
КА Мамонов, БГ Скоков, ОО Короп, ЮІ Мізік
152007
Determination of the temperature dependence of the linear expansion coefficient and of the temperature coefficient of the refractive index of laser glasses
VV Blazhko, MM Bubnov, EM Dianov, AV Chikolini
Soviet Journal of Quantum Electronics 6 (5), 624, 1976
131976
Планування потенціалу розвитку будівельного підприємства
К Мамонов, О Угоднікова
Економічний аналіз, 311-316, 2013
112013
ГІС-забезпечення при раціональному використанні земельних ресурсів міської забудови
КА Мамонов, СГ Нестеренко, КІ Вяткін
Науковий вісник будівництва, 283-286, 2016
102016
Стейкхолдерно-орієнтований підхід в управлінні капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств: Монографія.
КА Мамонов
Харківська національна академія міського господарства, 2012
102012
Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний аналіз»(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»).
КА Мамонов, МВ Кадничанський
92008
Організаційно-економічний механізм управління стейкхолдерами будівельних компаній: сутність, структура й інформаційний захист
КА Мамонов
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 75–86-75–86, 2011
82011
Потенціал розвитку будівельного підприємства: економічна сутність, логіка формування й використання
КА Мамонов
Коммунальное хозяйство городов, 202-208, 2010
82010
Аналіз науково-методичних підходів до оцінки економічного потенціалу будівельного підприємства
КА Мамонов
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 42–51-42–51, 2009
82009
Стан та особливості функціонування житлово-комунального комплексу України
КА Мамонов, ОО Конопліна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 29–39-29–39, 2013
72013
Стейнхолдерна стратегія вартісно-орієнтованого управління капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств: дис.… докт. екон. н.: 08.00. 04
КА Мамонов
Харків: Харківська національна академія міського господарства, 2012
72012
Визначення рейдерства: теоретичні підходи
КА Мамонов, ВА Величко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
62016
Стейкхолдерно-ориентированный подход в управлении капиталом бренда строительных корпоративных предприятий: монография
КА Мамонов
Х.: ХНУГХ, 2012
62012
Стейкхолдерно-орiєнтований пiдхiд в управлiннi капiталом бренду будiвельних корпоративних пiдприємств: монографiя
КА Мамонов
КА Мамонов-х.: хНАМГ, 294, 2012
62012
Економіко-математичне моделювання (модульний варіант). Навч. посібник для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
КА Мамонов, БГ Скоков, СЯ Політучий
Харківська національна академія міського господарства, 2009
62009
Structural and functional model of the development of information and analytical support for urban development land monitoring cities: trends and features of formation of use
KA Mamonov, O Purkova
Russian-Chinese scientific magazine" Commonwealth 10, 98-102, 2016
52016
Земельне адміністрування в Україні: напрями та особливості впровадження
КА Мамонов
Регіональна економіка та управління: наук.-практ. журнал.–Запоріжжя 3, 130-133, 2015
52015
Земельне право України: навч. посібник.
ІІ Килимник, ОІ Міхно
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2015
52015
Steikkholderno-oriientovanyi pidkhid v upravlinni kapitalom brendu budivelnykh korporatyvnykh pidpryiemstv [Stakeholder-oriented approach in capital management of the brand of …
KA Mamonov
Kharkiv: Kharkivska natsionalna akademiia miskoho hospodarstva [in Ukrainian], 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20