Андрей Слюсарь
Андрей Слюсарь
НЮУ имени Ярослава Мудрого, кафедра трудового права
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Правовий статус суб’єктів трудового права України: теоретико-правовий аспект: монографія
АМ Слюсар
Х.: ФІНН, 2011
302011
Правовий екскурс щодо проблем реформування інституту оплати праці
ЛВ Маринич
Форум права, 617-623, 2011
62011
Суб’єкти трудового права України: дис.... д-ра юрид. наук: спец. 12.00. 05/АМ Слюсар/Нац. ун-т «Юрид. акад
АМ Слюсар
України ім. Ярослава Мудрого, 2011
42011
Особливості трудових відносин державних службовців
АМ Слюсар
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
42010
Керівник підприємства: проблема визначення правового статусу
АМ Слюсар
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
42009
Форми державного нагляду і контролю у сфері захисту трудових прав працівників
АМ Слюсар
Актуальні проблеми держави і права, 79, 2010
32010
Інваліди–суб’єкти трудового права: міжнародний досвід
АМ Слюсар
Форум права, 586-590, 2009
32009
Трудовий колектив і його правовий стан в період розвитку ринкової економіки
АМ Слюсар
Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб./Відп. ред. ВЯ Тацій.–Х.: Нац …, 2001
32001
Трудова функція керівника підприємства
АМ Слюсар
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
22010
Класифікація суб’єктів трудового права України
А Слюсар
Вісник Академії правових наук України, 195-205, 2010
22010
Державний нагляд і контроль у сфері захисту трудових прав працівників
АМ Слюсар
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
22009
Загальні принципи формування комісії по трудових спорах та процедура її створення
АМ Слюсар
12013
Сутність і правова природа категорії роботодавець
А Слюсар
Вісник Академії правових наук України, 205-215, 2010
12010
Сутність і правова природа категорії роботодавець
А Слюсар
Вісник Академії правових наук України, 205-215, 2010
12010
Сутність і правова природа категорії роботодавець
А Слюсар
Вісник Академії правових наук України, 205-215, 2010
12010
ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
АМ Слюсар
2016
ЩОдО ПиТАННя ЮРидичНиХ фІКЦІЙ У ТРУдОВОМУ ПРАВІ
АМ Слюсар
Право та інноваційне суспільство, 30-34, 2016
2016
ОсОБЛИВОсті ЗВіЛЬНЕННЯ ВАГітНИХ ЖіНОК і ЖіНОК, ЯКі МАЮтЬ ДітЕЙ НА ПіДстАВі ПУНКтУ 1 стАтті 40 КЗПП УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ З ЛіКВіДАЦіЄЮ ПіДПРИЄМстВА
КМ Гусов, ВВ Жернаков, РЗ Лівшиць, ДВ Могила, СМ Прилипко, ...
ПРАВОВА ДЕРЖАВА, 100, 2016
2016
ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЙ ПРОФСПІЛОК ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
ВЛ Костюк, ЛВ Котова, ЛІ Лазор, ВВ Лазор, НА Плахотіна, АМ Слюсар, ...
ББК 67Я43 Н-34, 189, 2014
2014
До питання про необхідність визначення примирення як основної функції діяльності Комісії по трудових спорах
АМ Слюсар
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20