Оксана Анатоліївна Стасевська, Оксана Анатольевна Стасевская, Oksana Stasevska;ORCID iD:0000-0003
Оксана Анатоліївна Стасевська, Оксана Анатольевна Стасевская, Oksana Stasevska;ORCID iD:0000-0003
Department of Culturology , YAROSLAV MUDRYI NATIONAL LAW UNIVERSITY
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Етика: Навчальний посібник./ За ред. проф. Лозового В.О.
А Стасевська, Оксана, ВО Лозовой, МІ Панов
К.:Юринкомінтер, 2002., 2002
45*2002
Система цінностей як основа буття сучасного українського суспільства
ОА Стасевська
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2014
112014
Духовні цінності і соціокультурна ідентичність: проблема взаємообумовленості.
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
102016
Еволюція етосу юриста в Україні( історичний та соціально-психологічний нарис)ВО Лозовой, ВО Рум’янцев, ЛВ Анучина та ін.; за ред. ВО Лозового та ВО Рум’янцева За ред.В.О …
ОА Стасевська, ЛВА ВО Лозовой, ВО Рум’янцев, ВОЛВОР янцева
Х.: Право, 2011
62011
Людина в пошуках ціннісних смислів у контексті культури постсучасності
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
52016
Етика: Навч. посiб. та iн.; за ред. проф. ВО Лозового.
ВО Лозовой, МI Панов, ОА Стасевська
52002
Етична складова соціальної місії університету
ОА Стасевская, ОВ Уманец
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2018
32018
Модернізація морально-ціннісних пріоритетів за умов соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства.
ОА Стасевська, ОВ Уманець
Філософія в сучасному світі: Матеріали міського науково-практичного семінару …, 2017
3*2017
Новітній ментальний простір українського суспільства
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
32017
Моральні виміри функціонування громадянського суспільства.
ОА Стасевська, Уманець, Ольга Віталіївна
Міжнародна науково-практична конференція "ДУХОВНО-МОРАЛЬНІСНІ ОСНОВИ ТА …, 2017
32017
Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна
ЛМ Герасіна, ОА Стасевська
32015
Перехідні процеси і сучасне українське суспільство.
ОА Стасевська, АМ Гаряєва
Особистість в умовах сучасних політичних відносин. Збірник наукових статей …, 2003
3*2003
ЕКСПЛІКАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ КОНЦЕПТУ «ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ»
OA Stasevska
ВІСНИК НУ" ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ …, 2018
22018
Духовне оновлення як умова модернізації сучасного українського суспільства:колізії та дисонанси
ОА Стасевська, ОВ Уманець
XXX Харківські політологічні читання, 132-136, 2017
22017
Социокультурная идентичность в условиях постсовременности: реалии украинского общества.
ОА Стасевська, АС Савченко
International Scientific and Practical Conference «Baltic-Black Sea Region …, 2016
2*2016
Етика: навч. посібник/Лозовой ВО, Панов МІ, Стасевська ОА та інші/за ред. проф. ВО Лозового
ОА Стасевська
К.: Юрінком Інтер, С.12-39, 139-154, 200-212., 2007
22007
Субкультура юриста в системе культуры украинского общества:генезис и становление.
ОА Стасевська, ЛВ Анучина
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтва: Зб. наук. пр./ За …, 2006
2*2006
Модифікація цінностей інформаційного суспільства
ОА Стасевська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
12017
Ціннісні орієнтири людини постсучасності.
ОА Стасевська
Вісник національного технічного університету «ХПІ» Серія: Актуальні проблеми …, 2016
12016
РАЦІОНАЛІСТИчНІ ТРАНСФОРМАЦІї УКРАїНСЬКОї ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИчНОї ДУМКИ НОВОГО чАСУ
ОА Стасевська
ВісникВісник Національного університету «Юридична академія України імені …, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20