Кристина Трихлеб
Title
Cited by
Cited by
Year
Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології
КО Трихліб
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
242014
Верховенство права: сучасні інтерпретації
КО Трихліб
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
72013
Генезис та розвиток терміну-поняття право
КО Трихліб
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2013
22013
Особливості тлумачення і застосування статті 3 Європейськоϊ конвенціϊ з прав людини
К Трихліб
Obsah/Contents, 166, 2017
12017
Загальноправова термінологія в слов’янській мовній групі: порівняльна характеристика
КО Трихліб
Вісник Національної академії правових наук України, 87-97, 2017
12017
The doctrine of the «margin of appreciation» in the case-law of the european court of human rights
K Trykhlib
INTERDISCIPLINARY APPROACH TO LAW IN MODERN SOCIAL CONTEXT, 339, 2016
12016
Динамічна інтерпретація основних прав і свобод людини в Європейській конвенції з прав людини
КО Трихліб
Альманах міжнародного права, 111-120, 2016
12016
Європейська інтеграція–основа зближення правової системи України та Європейського Союзу
КО Трихліб
Актуальні проблеми держави і права, 54-61, 2013
12013
Юридична термінологія звичаєвого права (на матеріалах «Руської Правди»)
КО Трихліб
Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр./Нац. акад …, 2012
12012
Zasada niedyskryminacji w prawie europejskim
K Trykhlib
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 271-296, 2020
2020
Law-Making Activity in the Case Law of the Constitutional Court of Ukraine
K Trykhlib
International and Comparative Law Review 19 (2), 27-75, 2019
2019
Reforma sądownictwa na Ukrainie: nowy Sąd Najwyższy
K Trykhlib
Przegląd Konstytucyjny, 93-121, 2019
2019
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ХХІ СТОЛІТТЯ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
АВ Абрамова
2016
Забезпечення основних прав і свобод людини
КО Трихліб
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 21-26, 2016
2016
ГЕНЕЗИС ТА РОЗВИТОК ТЕРМІНУ-ПОНЯТТЯ «ПРАВО»
ТК О.
ББК 67Я43 Н-34, 51, 2013
2013
Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2012. Вип. 23
ДО Вовк, ІВ Процюк, МА Вороніна, МГ Хаустова, МЄ Черкас, ...
видавництво" Право", 2012
2012
Правова інтеграція: сутність і особливості
КО Трихліб
Видавничий дім" Гельветика", 2012
2012
European integration as a basis for converging political and legal systems of Ukraine and the European Union
TK Alexeevna
PolitBook, 2012
2012
Terminological collisions in norms creation activity
КО Трихліб
Theory and practice of jurisprudence 1 (1), 7, 2011
2011
Терминологические коллизии в нормотворческой деятельности
КА Трихлеб
Теорія і практика правознавства 1 (1), 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20