Володимир Трофименко /Volodimir Trofimenko
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: співавторстві.
ЄПБ О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський
Х. : Право, 1, 768 с, 2012
54*2012
Кримінально-процесуальні гарантії особистості в стадії судового розгляду
ВМ Трофименко
України ім. Ярослава Мудрого, 2000
392000
Теоритичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві: монографія
ВМ Трофименко
Х.: ТОВ «Оберіг», 2016
202016
Процессуальная форма: сущность и значение в уголовном судопроизводстве
ВМ Трофименко
Проблеми законності, 2012
152012
Теоретичні та правові основи диференціації кримінального процесу України
ВМ Трофименко
Ярослава Мудрого. Харків, 2017
142017
Кримiнально-процесуальнi гарантiї особистостi в стадiї судового розгляду: дис.… канд. юрид. наук: 12.00. 09/Трофименко Володимир Михайлович.-Х., 2000.-232 с.
ВМ Трофименко
102000
Особливості участі захисника в доказуванні в кримінальному провадженні: деякі теоретико-прикладні аспекти
ВМ Трофименко
Видавничий дім" Гельветика", 2015
92015
Система кримінального процесу України (спроба концептуального аналізу)
ВМ Трофименко
92014
Особливості контролю за дотриманням прав і свобод людини при проведенні слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи
В Аббакумов, В Трофименко
Прокуратура. Людина. Держава, 69-70, 2005
92005
Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 242-250, 2012
82012
Теоретичні, правові та прикладні аспекти закриття кримінальних справ у суді
ГР Крет, ГР Крет
82010
Актуальні питання системи кримінального процесу України
В Трофименко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:: Право, 265-269, 2014
72014
Співвідношення понять «кримінальне провадження»,«кримінальне судочинство»,«процедура» та «стадія кримінального процесу» в юридичній доктрині та за КПК України
В Трофименко
Право України, 71-80, 2013
72013
Поняття й ознаки заочного кримінального судочинства
ОВ Маленко
Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція, 148-153, 2016
6*2016
Кримінальне процесуальне провадження: поняття та ознаки
В Трофименко
Вісник Національної академії правових наук України, 169-177, 2014
62014
Особливості порядку підготовчого провадження за КПК України
ВМ Трофименко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 138-142, 2014
62014
Співвідношення понять «кримінальне судочинство» та «кримінальне провадження» за КПК України
ВМ Трофименко
62013
Заочна форма кримінального провадження та її значення для захисту прав і законних інтересів сторін
ВМ Трофименко
Форум права, 913-918, 2012
62012
До питання щодо механізмів забезпечення адвокатської таємниці в кримінальному процесі
ВМ Трофименко
Університетські наукові записки, 294-299, 2011
62011
Соціально-правова цінність кримінальної процесуальної форми
V Trofimenko
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 10 (6), 278-281, 2014
52014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20