Wojciech Tołoczko, D.Sc.
Wojciech Tołoczko, D.Sc.
Подтвержден адрес электронной почты в домене uni.lodz.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The effect of sewage sludge application on soil properties and willow (Salix sp.) cultivation
M Urbaniak, A Wyrwicka, W Tołoczko, L Serwecińska, M Zieliński
Science of the Total Environment, 586, 66-75, 2017
592017
Spatial distribution and reduction of PCDD/PCDF toxic equivalents along three shallow lowland reservoirs
M Urbaniak, E Kiedrzyńska, M Zieliński, W Tołoczko, M Zalewski
Environmental Science and Pollution Research 21 (6), 4441-4452, 2014
202014
Zawartość związków próchnicznych w glebach nawożonych preparatem EM
W Toloczko, A Trawczynska, A Niewiadomski
Roczniki Gleboznawcze, 60 (1), 97-101, 2009
15*2009
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in arable soils in proximity of communication tracts near Łodz city
S Laskowski, A Trawczyńska, W Tołoczko
Chemia i Inżynieria Ekologiczna 12 (7), 709-715, 2005
112005
Characteristics of soil cover in Poland with special attention paid to the Łódź region
A Niewiadomski, W Tołoczko
s.75-99 [w:] Marszał T., Kobojek E. (red.) Natural environment of Poland and …, 2014
92014
Zawartość pierwiastków śladowych w wodach górnej Bzury
A Trawczynska, W Toloczko, A Niewiadomski
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 491-496, 2009
92009
Zmiany odczynu i zawartości siarki w glebach objętych oddziaływaniem aglomeracji miejsko-przemysłowej Zgierza
S Laskowski, W Toloczko
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 456, 343-351, 1998
91998
Walory abiotyczne Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
E Papińska, W Tołoczko
[w:] Kurowski J. K., Witosławski P. (red.), Funkcjonowanie parków …, 2002
8*2002
Alterations of some chemical and physico-chemical properties of selected soils in field ecosystems
S Laskowski, W Toloczko
Acta Agrophysica, 50, 177-188, 2001
82001
Charakterystyka stanu srodowiska glebowego w strefie oddzialywania wysypiska odpadow komunalnych w Zgnilym Blocie
A Niewiadomski, W Toloczko
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 505, 273-279, 2005
72005
Różnorodność przyrodnicza Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na przykładzie wybranych stanowisk
S Laskowski, E Papińska, W Tołoczko
Problemy Ekologii Krajobrazu, 9, 99-112, 2001
72001
Ocena stanu srodowiska glebowego w otoczeniu aglomeracji miejsko-przemyslowej Zgierza
S Laskowski, W Toloczko
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 418 (1), 313-322, 1995
71995
Wydzielanie CO2 z gleb leśnych i łąkowych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym
E Papinska, D Michalska-Hejduk, A Niewiadomski, W Toloczko
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 42, 136-143, 2010
62010
Content of heavy metals in ground water of the soil of Bzura river valley
A Trawczyńska, W Tołoczko
Chemia i Inżynieria Ekologiczna 12 (1-2), 121-126, 2005
62005
Zawartość benzo/a/pirenu, antracenu i fenentrenu w glebach przy drogach o różnym natężeniu ruchu
S Laskowski, W Tołoczko
Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 493, 193-199, 2003
62003
Zawartość Pb, Zn, Cu w glebach przy drogach o różnym natężeniu ruchu w okolicach Łodzi
S Laskowsk, W Toloczko, M Rólka
Acta Agrophysica, 56, 137-144, 2001
62001
Interdisciplinary research of ecological effects of Northern Red oak Quercus rubra L. introduction in forest ecosystems (central Poland)–the principles and aims of study
B Woziwoda, I Kałucka, M Ruszkiewicz-Michalska, M Sławska, M Sławski, ...
SiM CEPL 33 (4), 181-192, 2012
52012
Żyzność siedlisk leśnych w Gminie Ujazd
A Trawczynska, W Toloczko
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 31, 46-51, 2007
5*2007
Content and profile arrangement of total and sulphate sulphur in soils of greenlands of the Bzura river valley
A Trawczyńska, W Tołoczko
Chemia i Inżynieria Ekologiczna 13 (1-2), 139-145, 2006
42006
Zróżnicowanie krajobrazowe terenów nadpilicznych w okolicach Wielkopola
S Krysiak, W Tołoczko
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 6, 71-90, 2004
42004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20