Follow
Nikolai S. Rozov
Nikolai S. Rozov
Principal Researcher, Institute for Philosophy and Law (Siberian Branch of Russian Academy of
Verified email at nsu.ru - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Koleja i pereval: makrosociologičeskie osnovanija strategij rossii v XXI veke
NS Rozov
ROSSPĖN, 2011
622011
Idei i intellektualy v potoke istorii: makrosotsiologiya filosofii, nauki i obrazovaniya
NS Rozov
Novosibirsk: Manuskript, 2016
282016
Geopolitics, Geoeconomics, and Geoculture: The Interrelation of Dynamic Spheres in the History of Russia
NS Rozov
Sociological Research 51 (4), 67-90, 2012
272012
Filosofia i Teoria Iistorii (Philosophy and theory of history. Book 1. Prolegomena) Moscow
NS Rozov
212002
An Apologia for Theoretical History: In Memory of Sir Karl Raimund Popper1
NS Rozov
History and Theory 36 (3), 336-352, 1997
211997
Typology and principles of dynamics of revolutionary waves in world history
NS Rozov
Handbook of revolutions in the 21st century: The new waves of revolutions …, 2022
202022
Values in the problem world: philosophical foundations and social applications of constructive axiology
NS Rozov
Novosibirsk: NSU, 1998
191998
Historical macrosociology: methodology and methods
NS Rozov
Novosibirsk, Novosibirsk State University (In Russian: Розов НС Историческая …, 2009
172009
Filosofiya i teoriya istorii
NS Rozov
Kniga pervaya. Prolegomeny [Philosophy and Theory of History. The First Book …, 2002
172002
Filosofiya i teoriya istorii [Philosophy and theory of history]
NS Rozov
Book 1, 580-614, 2002
172002
Istoricheskaya makrosotsiologiya: metodologiya i metody [Historical macrosociology: methodology and methods]
NS Rozov
Novosibirsk: Novosibirsk State University, 2009
142009
Tsennosti v problemnom mire: filosofskie osnovaniya i sotsial’nye prilozheniya konstruktivnoy aksiologii [Values in the Problematic World: Philosophical Bases and Social …
NS Rozov
Novosibirsk: Izd-vo Novosibirskogo un-ta, 1998
131998
The Theory of Political Regimes’ Transformation and Nature of Neopatrimonialism
NS Rozov
Polis. Political Studies 6 (6), 157-172, 2015
102015
Tsiklichnost'rossiiskoi politicheskoi istorii kak bolezn': vozmozhno li vyzdorovlenie
NS Rozov
Polis 2, 8-28, 2006
102006
Struktura social’noj ontologii: na puti k sintezu makroistoricheskih paradigm
NS Rozov
Voprosy filosofii, 3-21, 2000
102000
Vektor Russkoy revolyutsii 1917 g.–modernizatsiya ili kontrmodernizatsiya?[The Vector of the Russian Revolution of 1917–Modernization or Counter-Modernization?]
NS Rozov
Politicheskie issledovaniya, 8-25, 2017
92017
Neopatrimonial’nye rezhimy: raznoobrazie, dinamika i perspektivy demokratizacii (Neopatrimonial regimes: diversity, dynamics and prospects for democratization)
NS Rozov
Politicheskie issledovanija-Policy research 1, 139-156, 2016
92016
Начала рациональной философии истории
НС Розов
Новосибирский государственный университет, 1997
91997
Idei i intellektualy v potoke istorii [Ideas and Intellectuals in the Stream of History]
NS Rozov
Novosibirsk: Manuskript (in Russian), 2016
82016
Teorii transformatsii politicheskikh rezhimov i priroda neopatrimonializma,„
NS Rozov
Polis. Politiche-skiye issledovaniya 6, 2015
82015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20