Василь Якович Тацій, Василий Яковлевич Таций, Vasyl Ya. Tatsiy
Василь Якович Тацій, Василий Яковлевич Таций, Vasyl Ya. Tatsiy
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т. /за заг. ред.: В. Я. Тація, В. П. Пшонки, Портнова А. В.
ВЯ Тацій, ОМ Бандурка, ЄМ Блажівський, ЄП Бурдоль, ВО Глушков, ...
Х.: Право 1, 768, 2012
768*2012
Объект и предмет преступления в советском уголовном праве
ВЯ Таций
Харьков : Вища шк., 1988
6331988
Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре, 2003
608*2003
Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар
ВЯ Тацій, С ВВ, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, ...
Х. : Одіссей, 2008
426*2008
Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар: у 2 т./за заг. ред. ВЯ Тація, ВП Пшонки, ВІ Борисова, ВІ Тютюгіна.–5-те вид., допов
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, СВ Гринчак, ...
Х.: Право 2, 1040, 2013
383*2013
Конституція України : наук.-практ. коментар/ред. кол: ВЯ Тацій, Ю. П. Битяк, ЮМ Грошевой та ін
ВЯ Тацій, ВБ Авер'янов, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ЮП Битяк, ...
Киев : Вид. Дім "Ін Юре" ; Харків : Право, 2003
257*2003
Уголовное право Украины. Общая часть : учебник
МИ Бажанов, ЮВ Баулин, ВИ Борисов, СБ Гавриш, ЛН Кривоченко, ...
Киев : Юринком Интер, 2003
255*2003
Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: навч. посібник
ВЯ Тацій
Х.: УкрЮА, 1994
1871994
Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву
ВЯ Таций
Х.: Юридический институт 102, 1982
1421982
Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар:у 2 т./за заг. ред. ВЯ Тація, ВП Пшонки, АВ Портнова. - Т. 1
ВЯ Тацій, ВП Пшонка, АВ Портнов, АВ Єфименко, СА Пашинська
Х.: Право 1, 768, 2012
98*2012
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Київ: Юрінком Інтер, 2005
97*2005
Правове виховання в сучасній Україні : монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян та ін.; за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данільян, ОП Дзьобань, ...
Х.: Право, 2010
81*2010
Кримінальний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар: у 2 т./[ЄМ Блажівський, ЮМ Грошевий, ЮМ Дьомін та ін.]; за заг. ред. ВЯ Тація, ВП Пшонки, АВ Портнова
ВЯ Тацій, ОМ Бандурка, ЄМ Блажівський, ЄП Бурдоль, ВО Глушков, ...
Х.: Право 2, 768, 2012
69*2012
Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві : монографія
ВЯ Тацій
Харків : Право, 2016
662016
Кримінальний процес : підручник / за ред. В. Я. Тація [та ін.]
ВЯ Тацій, ЮМ Грошевий, ОВ Капліна, ОГ Шило
Х.: Право, 2013
62*2013
Ответственность за хозяйственные преступления: объект и система
ВЯ Таций
Харьков : Вища шк., 1984
561984
Прокуратура в системі поділу влади
ВЯ Тацій, ЮМ Грошевий
Грошевий Ю. М. Вибрані праці, 301-307, 2011
49*2011
Людина і правова держава: проблеми взаємовідносин і взаємодії
ВЯ Тацій
Вісник Академії правових наук України, 2008
452008
Правова доктрина України : у 5 т. - Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку/за заг. ред. ВЯ Тація, ВІ Борисова
ВЯ Тацій, ОВ Петришин, ЮВ Баулін, ЮП Битяк, ВІ Борисов, ...
Х.: Право, 2013
44*2013
Об'єкт злочину
ВЯ Тацій
Великий енциклопедичний юридичний словник, 560, 2012
442012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20