Басава Ганна Iванаўна
Басава Ганна Iванаўна
Белорусский государственный университет, пр. Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь; Belarusian
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsu.by - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Языковая репрезентация менталитета в пословицах и поговорках и их роль в межкультурной коммуникации
ГІ Басава
Т. 2.–Варна, 2007
32007
Межкультурная коммуникация и актуальные проблемы лингводидактики иностранного языка на современном этапе
ГІ Басава
Москва: РУДН, 2006
22006
Невербальная камунікацыя ў міжкультурных зносінах
ГІ Басава
БДУ, 2012
12012
«Міжкультурная камунікацыя» як навучальная дысцыпліна ў ВНУ
ГІ Басава
БДУ, 2007
12007
Роля тэксту ў вывучэнні мовы як замежнай
ГІ Басава
Минск, БГУ, 2000
12000
Моўныя праблемы ў міжкультурных зносінах
Г Басава
Мінск: БДУ, 2019
2019
Журналістыка-2018: стан, праблемы і перспектывы
ВМ Самусевіч, АУ Баранава, ГІ Басава, ТМ Дасаева, НА Зубчонак, ...
Белорусский государственный университет, 2018
2018
Значэнне невербальных камунікатыўных паводзін пры фарміраванні міжкультурнай кампетэнцыі
Г Басава
Минск: БГУ, 2018
2018
Невербальная камунікацыя ў журналістыцы. Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасцей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках), 1-23 01 …
ГІ Басава
2017
Міжкультурная камунікацыя і СМІ. Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасцей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках), 1-23 01 10 …
ГІ Басава
2017
ББК 76.00 я431 C91
СВ Дубовік, ТД Арлова, АУ Баранава, ГІ Басава, ТМ Дасаева, ...
2017
Невербальная камунікацыя ў журналістыцы (з электронным дадаткам): вучэб. дапам./ГІ Басава, ВМ Пяткевіч
ГІ Басава, ВМ Пяткевіч
Мінск: БДУ, 2017
2017
Роля сродкаў масавай інфармацыі ў інфармацыйнай глабалізацыі і захаванні нацыянальнай самабытнасці
Г Басава
Минск: Изд. Центр БГУ, 2017
2017
Міжкультурная камунікацыя і этнічныя стэрэатыпы і іх адлюстраванне ў сродках масавай інфармацыі
ГІ Басава
Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2017
2017
Невербальная камунікацыя як абавязковы складнік медыяадукацыі
Г Басава
Минск: Изд. центр БГУ, 2017
2017
Ідэнтыфікацыя асобы ў культурнай прасторы міжкультурных зносін
ГІ Басава
Минск: БГУ, 2017
2017
Сродкі масавай камунікацыі ў сучасных працэсах культурнай інтэграцыі
Г Басава
Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2017
2017
Месца невербальнай камунікацыі ў сістэме сучаснай медыяадукацыі
Г Басава
Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2016
2016
Асаблівасці міжкультурнай камунікацыі ва ўмовах глабалізацыі
ГІ Басава
Мінск, БДУ, 2016
2016
МІЖКУЛЬТУРНАЯ КАМУНІКАЦЫЯ І МІЖКУЛЬТУРНАЕ НАВУЧАННЕ ЯК ФАКТАР САЦЫЯКУЛЬТУРНЫХ ЗМЕН У СУЧАСНАЙ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ
Г Басава
Минск: Изд. центр БГУ, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20