Подписаться
Tetiana V. Davydiuk, Татьяна Викторовна Давидюк (Orcid:0000-0003-3990-5926)
Tetiana V. Davydiuk, Татьяна Викторовна Давидюк (Orcid:0000-0003-3990-5926)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", экономический факультет, кафеда
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський управлінський облік. Підручник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 3-е вид., перероб. і доп.
ДТВ Бутинець Ф.Ф., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В.
Житомир: ПП “Рута”, 2005
821*2005
Бухгалтерський управлінський облік. Підручник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. –
ДТВ Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В.
Житомир: ПП “Рута”, 2002
813*2002
Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит” під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. – 6-те вид., доп. і перероб.
МНМ Бутинець Ф.Ф.
Житомир: ПП “Рута”, 2000
662*2000
Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник з грифом МОНУ . – 4-е вид., перер. і доп. – Житомир: ЖІТІ
ЗФФ Бутинця
625*2001
Організація бухгалтерського обліку
ФФ Бутинець, ОВ Олійник, ММ Шигун, СМ Шулепова
підручник для студентів спеціальності 7, 2002
3082002
Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Навчальний посібник з грифом МОНУ / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця
К авторів
Житомир: ПП “Рута”, 2004
283*2004
Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів. Збірник задач і вправ. Навчальний посібник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій …
ЗФФ Бутинця
Житомир: ЖІТІ, 2001
120*2001
Наукові дослідження в бухгалтерському обліку
НМ Малюга, ТВ Давидюк, ІВ Жиглей, ОВ Олійник, КВ Романчук, ...
Житомирський інженерно-технологічний інститут, 2003
1122003
Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв'язок категорій
ТВ Давидюк
Житомирський державний технологічний університет, 2009
932009
Двойная запись в бухгалтерском учете: историкотеоретический аспект: Монография
НМ Малюга, ТВ Давидюк
Житомир.: ЧП “Рута, 2003
692003
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
ФФ Бутинець, ММ Александрова, ТВ Барановська, ГА Буравков, ...
Житомирський державний технологічний університет, 2004
56*2004
Бухгалтерський облік
ТВ Давидюк, ОВ Манойленко, ТІ Ломаченко, АВ Резніченко
ВД" Гельветика", 2016
482016
Корпоративна соціальна звітність як перспектива інформування про людський капітал вітчизняних компаній
ШММ Давидюк Т.В.
Вісник Запорізького національного університету / Серія: Економічні науки …, 2011
41*2011
Корпоративна соціальна звітність як перспектива інформування про людський капітал вітчизняних компаній
ШММ Давидюк Т.В.
Вісник Запорізького національного університету / Серія: Економічні науки …, 2011
41*2011
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине" Информационные технологии в таможенном деле" для студентов специальности 1-96 01 01" Таможенное дело"
ТА Галай, ОН Лабкович, ОВ Альшевская
БНТУ, 2018
362018
Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія
ТВ Давидюк
Житомирський державний технологічний університет, 2011
332011
Фінансово-економічна безпека чи фінансова складова економічної безпеки: епістемологічний підхід
ТВ Давидюк
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 39-52, 2013
312013
Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik
FF Butynets, TV Davydiuk, NM Maliuha, LV Chyzhevska
Management accounting]. Zhytomyr: ZhITI, 2000
312000
Конвергенция бухгалтерской и социальной отчетности в части человеческого капитала: развитие существующих подходов
ТВ Давидюк
Экономика: реалии времени, 123-129, 2012
292012
Інформаційні системи і технології в обліку. Підручник з грифом МОНУ ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – [3-є вид., перероб. і доп.]
ЛСВ Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Євдокимов В.В.
Житомир : ПП «Рута», 2007
28*2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20