Follow
Юлія Анатольеўна Капцова (Копцова Ю.А., Kaptsova Y.A.)
Юлія Анатольеўна Капцова (Копцова Ю.А., Kaptsova Y.A.)
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, психолого-педагогический факультет
Verified email at brsu.by
Title
Cited by
Cited by
Year
Фенаменалагічныя імплікацыі і этас беларускага слова
ЮА Капцова
2022
Фенаменалогія жывога слова: даніна памяці і вартасць незабыўнага
Ю Капцова
Лінгвостилістичні студії, 73-82, 2020
2020
Перыфраза як элемент этычнага інструментарыю беларускай мовы
ЮА Капцова
БрГУ имени АС Пушкина, 2020
2020
«А мая ты журавіначка!», або Феномен гаваркога слова:(паводле Фёдара Янкоўскага)
ЮА Капцова
Роднае слова, 2020
2020
Пеяратыўныя тактыкі ў кантэксце беларускага этасу
ЮА Капцова
БрГТУ, 2020
2020
Phenomenology of the living word and ethical instruments of the Belarusian language
ЮА Капцова
Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия …, 2020
2020
Феномен этасу і мова штодзённасці
ЮА Капцова
Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2020
2020
Моўныя паводзіны і этас беларускага слова
ЮА Капцова
БрГУ имени АС Пушкина, 2019
2019
Феномен выяўленчасці як характэрная рыса вербальных паводзін чалавека
ЮА Капцова
БрГУ имени АС Пушкина, 2019
2019
Эталогія чалавека i мова
ЮА Капцова
Гомельский ГУ им. Ф. Скорины, 2019
2019
ETHOLOGY AND HUMAN LANGUAGE
ЮА Капцова
Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, 77-84, 2019
2019
Фенаменалогія слова і рэальнае мовазнаўства
ЮА Капцова
БрГУ имени АС Пушкина, 2018
2018
Антрапанімічны этас мастацкага твора (на прыкладзе творчасці Я. Брыля)
ЮА Капцова
БрГУ имени АС Пушкина, 2017
2017
Лінгвакультуралагічны падыход пры выкладанні дысцыпліны" беларуская мова як замежная"
ЮА Капцова
БрГТУ, 2015
2015
ФЕНОМЕН САМАСЦІ І ДРУГІ (да пытання аб самавітым слове)
ВІ Сянкевіч, ЮА Капцова
МГПУ им. ИП Шамякина, 23, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15