Кафедра Лингводидактики
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Информационно-коммуникационные технологии – средство формирования иноязычной информационной компетенции иностранных студентов на этапе предвузовской подготовки.
НМ Матвеева
Международная научно-методическая конференция «Актуальные вопросы …, 2014
26*2014
История становления и развития системы здравоохранения и формирование медицинской интеллигенции Бурятии (1923-1991 гг.)
НМ Матвеева
Бурятский государственный университет, 2004
92004
Підґрунтя об’єктивації концепту
Г Прісовська, О Антонюк
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 59-64, 2011
42011
Багатозначність в аспекті викладання української мови як іноземної
Г Прісовська
Теорія і практика викладання української мови як іноземної/гол. ред. Кочан І …, 2007
42007
Поэтапная имплементация дистанционных технологий обучения на этапе предвузовской подготовки
Н Матвеева, А Савельев
Матеріали міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2014
32014
Поэтапная имплементация дистанционных технологий обучения на этапе предвузовской подготовки
Н Матвеева, А Савельев
Матеріали міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2014
32014
Социально-культурная адаптационная программа в системе личностно-ориентированного обучения на этапе предвузовской подготовки
НМ Матвеева
Актуальні питання організації навчання іноземних громадян у технічних вищих …, 2012
32012
Контроль знань іноземних студентів з мови (елементарний рівень) за допомогою тестування на сайті Online Test Pad
ГЄ Прісовська, ОВ Іванова
Мова, 80-88, 2019
12019
Коммуникативная компетентность преподавателя довузовской подготовки иностранных граждан: основные компоненты/Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів …
НМ Матвеева
Харків: ХНАДУ, 510-514, 2017
12017
Розширення можливостей інформаційного освітнього середовища за рахунок використання соціальних мереж
НМ Матвеева, АА Савельев
Матеріали Ⅲ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2016
1*2016
Програма-тренажер як форма реалізації електронних дидактичних засобів для самостійної роботи іноземних студентів на етапі довузівської підготовки
АО Савєльєв, НМ Матвєєва
Праці Одеського політехнічного університету, 207-212, 2015
12015
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
АА Савельев, НМ Матвеева, ЕА Чумакова
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ …, 2015
12015
Кураторство как часть педагогической деятельности преподавателя РКИ
ЛГ Овчаренко, ИГ Миракьян
Издательство СумГУ, 2012
12012
Електронні дидактичні матеріали до курсу" Основи української та зарубіжної літератури" для студентів підготовчого відділення
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська
Вісник Одеського національного університету, Серія: Філологія 24 (Сер …, 2019
2019
Научный стиль речи–основа овладения профессиональной коммуникацией
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська, И Никулина, І Нікуліна
Науково-методичний семінар" Ключові аспекти формування у полікультурному …, 2019
2019
Типология тестов в курсе" Основы украинской и зарубежной литературы" для иностранных студентов подготовительных факультетов
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття …, 2018
2018
Сучасний учбовий мовний комплекс як основа інтенсифікації навчального процесу
В Ковальова, О Чумакова
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2018
2018
Програма академічної мобільності Erazmus+ для викладачів як елемент реалізації інтернаціоналізації вищої освіти в Україні (з досвіду роботи)
Г Прісовська
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2018
2018
Использование мульмедийных презентаций на занятиях по дисциплине «Країнознавство» на этапе довузовской подготовки иностранных граждан
АА Савельев, НМ Матвеева
IV Міжнародна науково-практична конференція ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У …, 2018
2018
Диалоговая коммуникация и партнерство как методологическая основа организации процесса обучения неродному языку в техническом вузе
ТФ Коляда-Березовська, ТФ Коляда-Березовская, ГЕ Присовская, ...
Альянс наук: ученый–ученому: материалы XII Международной научно-практической …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20