Кафедра Лингводидактики
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Информационно-коммуникационные технологии – средство формирования иноязычной информационной компетенции иностранных студентов на этапе предвузовской подготовки.
НМ Матвеева
Международная научно-методическая конференция «Актуальные вопросы …, 2014
25*2014
История становления и развития системы здравоохранения и формирование медицинской интеллигенции Бурятии (1923-1991 гг.)
НМ Матвеева
Бурятский государственный университет, 2004
82004
Підґрунтя об’єктивації концепту
Г Прісовська, О Антонюк
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 59-64, 2011
42011
Багатозначність в аспекті викладання української мови як іноземної
Г Прісовська
Теорія і практика викладання української мови як іноземної/гол. ред. Кочан І …, 2007
42007
Поэтапная имплементация дистанционных технологий обучения на этапе предвузовской подготовки
Н Матвеева, А Савельев
Матеріали міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2014
32014
Поэтапная имплементация дистанционных технологий обучения на этапе предвузовской подготовки
Н Матвеева, А Савельев
Матеріали міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2014
32014
Социально-культурная адаптационная программа в системе личностно-ориентированного обучения на этапе предвузовской подготовки
НМ Матвеева
Актуальні питання організації навчання іноземних громадян у технічних вищих …, 2012
32012
Коммуникативная компетентность преподавателя довузовской подготовки иностранных граждан: основные компоненты/Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів …
НМ Матвеева
Харків: ХНАДУ, 510-514, 2017
12017
Розширення можливостей інформаційного освітнього середовища за рахунок використання соціальних мереж
НМ Матвеева, АА Савельев
Матеріали Ⅲ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2016
1*2016
Програма-тренажер як форма реалізації електронних дидактичних засобів для самостійної роботи іноземних студентів на етапі довузівської підготовки
АО Савєльєв, НМ Матвєєва
Праці Одеського політехнічного університету, 207-212, 2015
12015
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
АА Савельев, НМ Матвеева, ЕА Чумакова
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ …, 2015
12015
Кураторство как часть педагогической деятельности преподавателя РКИ
ЛГ Овчаренко, ИГ Миракьян
Издательство СумГУ, 2012
12012
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ З МОВИ (ЕЛЕМЕНТАРНИЙ РІВЕНЬ) ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТУВАННЯ НА САЙТІ ONLINE TEST PAD
ГЄ Прісовська, ОВ Іванова
Мова, 80-88, 2019
2019
Електронні дидактичні матеріали до курсу" Основи української та зарубіжної літератури" для студентів підготовчого відділення
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська
Вісник Одеського національного університету, Серія: Філологія 24 (Сер …, 2019
2019
Научный стиль речи–основа овладения профессиональной коммуникацией
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська, И Никулина, І Нікуліна
Науково-методичний семінар" Ключові аспекти формування у полікультурному …, 2019
2019
Типология тестов в курсе" Основы украинской и зарубежной литературы" для иностранных студентов подготовительных факультетов
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття …, 2018
2018
Сучасний учбовий мовний комплекс як основа інтенсифікації навчального процесу
В Ковальова, О Чумакова
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2018
2018
Програма академічної мобільності Erazmus+ для викладачів як елемент реалізації інтернаціоналізації вищої освіти в Україні (з досвіду роботи)
Г Прісовська
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2018
2018
Использование мульмедийных презентаций на занятиях по дисциплине «Країнознавство» на этапе довузовской подготовки иностранных граждан
АА Савельев, НМ Матвеева
IV Міжнародна науково-практична конференція ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У …, 2018
2018
Диалоговая коммуникация и партнерство как методологическая основа организации процесса обучения неродному языку в техническом вузе
ТФ Коляда-Березовська, ТФ Коляда-Березовская, ГЕ Присовская, ...
Альянс наук: ученый–ученому: материалы XII Международной научно-практической …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20