Таццяна Чахоўская (T.Chekhovskaja)
Таццяна Чахоўская (T.Chekhovskaja)
Белорусский государственный университет, филологический факультет, г. Минск, ул. К. Маркса, 31
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsu.by - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Мова этнасу, мова нацыі, дзяржаўная мова, родная мова: роля роднай мовы ў працэсе станаўлення асобы і ў развіцці цывілізацыі
ТЛ Чахоўская
Мінск: БДУ, 2018
2018
Нацыянальна-культурны кампанент у моўнай семантыцы
ТЛ Чахоўская
Мінск: РІВШ, 2016
2016
Стылістыка і культура беларускага маўлення. Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках)
ТЛ Чахоўская
2016
Метадалогія фонастылістычных даследаванняў
ТЛ Чахоўская
Мінск: РІВШ, 2016
2016
Сучасная беларуская літаратурная мова: нормы, дынаміка, функцыянаванне: справаздача аб навукова-даследчай рабоце (заключная)/БДУ; навуковы кіраўнік ЗІ Бадзевіч
ЗІ Бадзевіч, ТР Рамза, ІІ Савіцкая, АЛ Садоўская, ТЛ Чахоўская, ...
Мінск: БДУ, 2015
2015
Лінгвістыка тэксту. Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках)
ТЛ Чахоўская
2015
Стылістыка славянскай мовы (I) Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-21 05 04 Славянская філалогія
ТЛ Чахоўская
2015
Сучасная беларуская мова. Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках)
ТЛ Чахоўская
2015
Праблема сегментацыі вуснага тэксту ў ракурсе фонастылістыкі
ТЛ Чахоўская
МІНСК, РІВШ, 2015
2015
Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: дапаможнік/склад. ЗІ Бадзевіч [і інш.].
ЗІ Бадзевіч, ЖЯ Белакурская, КП Любецкая, ІІ Савіцкая, АЛ Садоўская, ...
Мінск: БДУ, 2015
2015
Лінгвістыка тэксту: вучэбна-метадычны комплекс для студ. 4 курса спецыяльнасці 1 21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках)/БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай …
КП Любецкая, ТЛ Чахоўская, ГК Чахоўскі
2014
СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ МОВА. УВОДЗІНЫ. ФАНЕТЫКА. ФАНАЛОГІЯ. АРФАЭПІЯ. ГРАФІКА. АРФАГРАФІЯ. ЛЕКСІКАГРАФІЯ. ФРАЗЕАГРАФІЯ. Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў 1 курса …
ТЛ Чахоўская, ГК Чахоўскі
2014
ЛІНГВІСТЫКА ТЭКСТУ. Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках). Рэг.№ 69 ад 28.06. 2013
КП Любецкая, ТЛ Чахоўская, ГК Чахоўскі
2014
Мэты і задачы навучання беларускай мове як замежнай
ТЛ Чахоўская
Мінск: РІВШ БГУ, 2014
2014
Сучасная беларуская мова 1-21 05 01 Беларуская філалогія
ТЛ Чахоўская
2013
Фанетычныя сістэмыбеларускай і англійскай моў: лінгвадыдактычны кампаратыўны аналіз
ТЛ Чахоўская
БДУ, 2012
2012
СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ МОВА. ФАНЕТЫКА. ФАНАЛОГІЯ. АРФАЭПІЯ. ГРАФІКА. АРФАГРАФІЯ. ЛЕКСІКАГРАФІЯ. ФРАЗЕАГРАФІЯ
ГК Чахоўскі
2012
Урок па практыцы беларускага маўлення. Стуктура ўрока
ТЛ Чахоўская
РІВШ БДУ, 2011
2011
Вывучэнне арфаграфіі беларускай мовы ў іншафоннай аўдыторыі
ГК Чахоўскі, ТЛ Чахоўская
Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011
2011
Метадалогія і метады фонастылістычных даследаванняў
ТЛ Чахоўская
РІВШ БДУ, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20