Varvara Khoroshko
Varvara Khoroshko
IMCB SB RAS
Verified email at mcb.nsc.ru
TitleCited byYear
Genetic organization of interphase chromosome bands and interbands in Drosophila melanogaster
IF Zhimulev, TY Zykova, FP Goncharov, VA Khoroshko, OV Demakova, ...
PLoS One 9 (7), e101631, 2014
482014
Chromatin heterogeneity and distribution of regulatory elements in the late-replicating intercalary heterochromatin domains of Drosophila melanogaster chromosomes
VA Khoroshko, VG Levitsky, TY Zykova, OV Antonenko, ES Belyaeva, ...
PloS one 11 (6), e0157147, 2016
142016
Genetic organization of interphase chromosome bands and interbands in Drosophila melanogaster. PLoS ONE
IF Zhimulev, TY Zykova, FP Goncharov, VA Khoroshko, OV Demakova, ...
52014
Border Structure of Intercalary Heterochromatin Bands of Drosophila melanogaster Polytene Chromosomes
VA Khoroshko, TY Zykova, OO Popova, IF Zhimulev
Doklady Biochemistry and Biophysics 479 (1), 114-117, 2018
32018
Drosophila polytene chromosome bands formed by gene introns
IF Zhimulev, LV Boldyreva, OV Demakova, GV Poholkova, VA Khoroshko, ...
Doklady Biochemistry and Biophysics 466 (1), 57-60, 2016
32016
Genetic Organization of Open Chromatin Domains Situated in Polytene Chromosome Interbands in Drosophila
TY Zykova, OO Popova, VA Khoroshko, VG Levitsky, SA Lavrov, ...
Doklady Biochemistry and Biophysics 483 (1), 297-301, 2018
22018
Gene dunce Localization in the Polytene Chromosome of Drosophila melanogaster Long Span Batch of Adjacent Chromosomal Structures
VA Khoroshko, GV Pokholkova, TY Zykova, IS Osadchiy, IF Zhimulev
Doklady Biochemistry and Biophysics 484 (1), 55-58, 2019
2019
Polytene chromosomes reflect functional organization of the Drosophila genome
DS Sidorenko, TY Zykova, VA Khoroshko, GV Pokholkova, SA Demakov, ...
Vavilovski Zhurnal Genetiki i Selektsii 23 (2), 148-153, 2019
2019
Gene location in intercalary heterochromatin bands of Drosophila melanogaster polytene chromosomes
V Khoroshko, G Pokholkova, T Zykova, I Zhimulev
Хромосома 2018, 32-32, 2018
2018
Genetic organization of interphase chromosome bands and interbands in Drosophila melanogaster
IF Zhimulev, TY Zykova, FP Goncharov, VA Khoroshko, O Demakova, ...
CHROMOSOME RESEARCH 23 (2), 409-410, 2015
2015
Genetic Organization of Interphase Chromosome Bands and
IF Zhimulev, TY Zykova, FP Goncharov, VA Khoroshko, OV Demakova
2014
Chromomeric organization of interphase chromosomes in Drosophila melanogaster
IF Zhuimulev, ES Beliaeva, TI Zykova, VF Semeshin, SA Demakov, ...
Tsitologiia 55 (3), 144-147, 2013
2013
Intercalary heterochromatin in the genome of Drosophila
IF Zhimulev, ES Belyaeva, EN Andreeva, NG Andreenkova, VN Babenko, ...
Russian journal of genetics 46 (10), 1240-1242, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13