Уладзімір Кароткі (U. Karotki)
Уладзімір Кароткі (U. Karotki)
Белорусский государственный университет, филологический факультет, г. Минск, ул. К. Маркса, 31
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsu.by - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Ад Сярэднявечча да барока: Эпохі і стылі ў старажытнай беларускай літаратуры
У Кароткі
Роднае слова 1, 23-26, 2006
72006
Беларускія прадмовы і пасляслоўі другой палавіны ХVІ-першай палавіны ХVII ст., у: УГ Кароткі (уклад.)
УГ Кароткі
Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны, 6-22, 1991
51991
Тыпалогія прадмоў і пасляслоўяў беларускіх паслядоўнікаў Скарыны
УГ Кароткі
Навука і тэхніка, 1989
51989
Беларуская літаратура і гісторыя
ЖВ Некрашэвіч-Кароткая, УГ Кароткі
Мінск, 2013
22013
Ego і alter ego Францыска Скарыны
УГ Кароткі
Мінск: Кнігазбор, 2016
12016
Праблема адзінства нацыі і дзяржавы ў палемічнай літаратуры Рэчы Паспалітай (XVI–XVII ст.)
УГ Кароткі
Кнігазбор, 2008
12008
Унікальны помнік эпісталярнай спадчыны: супрасльскае выданне «Obronca wiary s. katolickiey Hipacyusz Pociey» 1768 г.
У Кароткі
Мінск: БДУ, 2018
2018
Ён шчыра выканаў свой абавязак
УГ Кароткі
Мінск: РІВШ, 2016
2016
Споведны і эпісталярны дыскурс у «Парэнезісе» Мялеція Сматрыцкага (1629)
У Кароткі
2016
Станаўленне мастацкай традыцыі ў шматмоўнай літаратуры Беларусі XI—XIX стст.: справаздача па навукова-даследчай працы (заключная)/БДУ; навуковы кіраўнік ТП Казакова
ТП Казакова, ІЭ Багдановіч, ІМ Запрудскі, УГ Кароткі, ВП Крычко, ...
Мінск: БДУ, 2015
2015
ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ КОМПЛЕКС па вучэбнай дысцыпліне “Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХIХ стагоддзяў” па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках); 1-21 …
ІЭ Багдановіч, ІА Бурдзялёва, ІМ Запрудскі, ТП Казакова, УГ Кароткі, ...
2014
Гісторыя беларускай літаратуры№ УД-602/р.
УГ Кароткі
2014
Аксіялагічная апазіцыя антычнасці і хрысціянства ў беларускай літаратуры эпохі Барока
У Кароткі
Мінск: РІВШ, 2013
2013
Фенаменалогія пісьмовай смехавой культуры ў беларускай і рускай літаратурах эпохі Барока
УГ Кароткі
Права і эканоміка, 2012
2012
Гісторыя беларускай літаратуры (ХI-XIX стагоддзі)№ ТД-Д. 140/тып.
ІЭ Багдановіч, ІА Бурдзялёва, ІМ Запрудскі, ТП Казакова, УГ Кароткі, ...
2011
Беларуская шматмоўная літаратура ў эстэтычных сістэмах: ад сярэднявечча да рэалізму
ТП Казакова, ІЭ Багдановіч, ІА Бурдзялёва, НВ Гальго, ІМ Запрудскі, ...
2011
Героіка-патрыятычны эпас у беларускай паэзіі эпохі Рэнесансу: праблема фарміравання гуманістычных ідэалаў і маральных каштоўнасцей асобы: справаздача аб НДП (заключная)/БДУ …
ЖВ Некрашэвіч-Кароткая, УГ Кароткі, ГА Матус
2010
Феномен макаранічнасці ў шматмоўнай літаратуры Беларусі эпохі Барока
УГ Кароткі
БДУ, 2007
2007
Францыск Скарына
У Кароткі, Ж Некрашэвіч-Кароткая
Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2005
2005
Брэсцкая царкоўная унія 1596 года і менталітэт беларусаў
У Кароткі
2003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20