Подписаться
Oleksandr Chernyak / Олександр Іванович Черняк
Oleksandr Chernyak / Олександр Іванович Черняк
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч
АО Старостіна
К.: Знання, 2009
3582009
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК 240, 2006
332*2006
Страхування: підручник
ВД Базилевич
К.: Знання, 2008
3162008
Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of economic security: state, region, enterprise]
VM Heiets, MO Kyzym, TS Klebanova, OI Cherniak
Kharkiv: VD «INZhEK, 2006
1762006
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
1672005
Маркетинг
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: знання, 2009
1242009
Динамічна економетрика
ОІ Черняк, АВ Ставицький
К.: КВІЦ, 120, 2000
89*2000
Renewable energy and security for Ukraine: challenge or smart way?
G Kharlamova, S Nate, O Chernyak
Journal of International Studies 9 (1), 88-115, 2016
732016
Інтелектуальний аналіз даних
ОІ Черняк, ПВ Захарченко
Знання, 2010
702010
Strakhuvannia [Insurance]
VD Bazylevych, KV Bazylevych, RV Pikus
Znannia, Kyiv, Ukraine, 2008
622008
Modeling of economic security: state, region, enterprise
V Geets, MO Kizim, T Klebanov, AI Chernyak
Kharkiv.: PH «Іnzhek, 2006
59*2006
Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посібник
О Черняк, О Обушна, А Ставицький
К, 2001
52*2001
Modeli i metody sotsialno-ekonomichnoho prohnozuvannia [Models and methods of social and economic forecasting]
VM Heiets, TS Klebanova, OI Cherniak, VV Ivanov, NA Dubrovina, ...
Kharkiv: INZhEK 396, 2005
47*2005
Моделирование экономической безопасности: государство, регион, предприятие
ВМ Геец, НА Кизим, ТС Клебанова, АИ Черняк
Х.: ИНЖЭК, 2006
45*2006
Техніка вибіркових досліджень
ОІ Черняк
Київ: МІВВЦ.–2001.–248 с, 2001
45*2001
Credit risk modeling using Bayesian networks
T Pavlenko, O Chernyak
International Journal of Intelligent Systems 25 (4), 326-344, 2010
382010
Економетрика: підручник
ОІ Черняк, ОВ Комашко, АВ Ставицький, ОВ Баженова
За ред. ОІ Черняка.–Київ: Видавничо-поліграфічний центр" Київський …, 2010
36*2010
Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності/За ред. ВД Базилевича
Є Слуцький
К.: Знання, 2007
332007
Математичні методи і моделі ринкової економіки: навч. посібн.
ТС Клебанова, ОІ Черняк, МО Кизим, ОВ Раєвнєва
Харків: ВД «ІНЖЕК, 2010
29*2010
Системи обробки економічної інформації: Підручник
ОІ Черняк, АВ Ставицький, ГО Чорноус
К.: Знання, 2006
272006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20