Ірина Анатоліївна Вєтухова,
Ірина Анатоліївна Вєтухова,
НЮУ імені Ярослава Мудрого, YAROSLAV MUDRYI NATIONAL LAW UNIVERSITY
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Особливості правового регулювання праці жінок, які поєднують роботу з материнством, та його подальше вдосконалення
ІА Вєтухова
ІА Ветухова, 2001
122001
Правове регулювання учбових, творчих та соціальних відпусток: проблемні питання
АА Юрченко
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 569-575, 2012
42012
До питання диференціації вихідної допомоги при звільненні працівників за трудовим законодавством України
ІА Вєтухова
Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення …, 0
2
ПРАВОВА ПРиРОдА ВиХІдНОЇ дОПОМОги ПРи ЗВІльНеННІ ПРАЦІВНиКІВ ЗА ТРУдОВиМ ЗАКОНОдАВСТВОМ УКРАЇНи
ПА Бущенко, ІА Вєтухова
Право та інновації, 35-43, 2016
12016
Особливості розірвання трудового договору з жінками, які мають дітей, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
І Вєтухова
видавництво" Право", 2004
12004
До питання про зміст принципу підвищення охорони праці жінок, які мають дітей, як суб'єкта трудових правовідносин
І Вєтухова
видавництво" Право", 1998
11998
Форма власності на майно роботодавця як підстава диференційованого регулювання у трудовому праві
ВД Авескулов
Право та інновації, 35-40, 2018
2018
Правове регулювання відпустки по догляду за дитиною за законодавством України: теоретичні та практичні питання
ІА Вєтухова
Право та інновації, 13-22, 2018
2018
Щодо особливостей правового регулювання праці водіїв автомобільного транспорту в Україні
ІА Вєтухова
2014
До питання правового регулювання праці професійних творчих працівників за трудовим законодавством України
ІА Вєтухова
Сумський державний університет, 2014
2014
Пенсійне забезпечення: навч. посіб.: електронне вид.
ІА Вєтухова, ГО Яковлєва, ОМ Ярошенко, ВВ Жернаков
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Правове регулювання нетипових видів зайнятості працівників за сучасних умов
ІА Вєтухова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2013
2013
Програма навчальної дисципліни" Трудове право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство")
ВВ Жернаков, СМ Прилипко, ОМ Ярошенко, ПА Бущенко, ІА Вєтухова, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
До питання правового регулювання стажування за трудовим законодавством України
ІА Вєтухова
2013
Правовое регулирование нетипичных видов занятости работников в современных условиях
ИА Ветухова
Проблемы законности, 2012
2012
К вопросу правового регулирования дистанционной работы в трудовом законодательстве Украины
ИА Ветухова
ББК 67.9 (4УКР) 305 Р64, 114, 2012
2012
Культура особистості викладача та її складові
ІА Вєтухова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
тика курсових робіт з трудового права:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ. III курсу денних фак-тів
ВВ Жернаков, ОМ Ярошенко, СМ Прилипко, ІА Вєтухова, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
тика курсових робіт з навчальної дисципліни" Трудове право України"
ВВ Жернаков, ОМ Ярошенко, ВВ Єрьоменко, ПА Бущенко, ІА Вєтухова, ...
Національний університет" Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого", 2011
2011
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Мова і стиль судочинства"
ОА Лисенко, ВМ Пивоваров, ОА Шумейко
Національний університет" Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого …, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20