Людмила Ильич Liudmyla Ilich Ільїч Людмила
Людмила Ильич Liudmyla Ilich Ільїч Людмила
Институт демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році»
колектив авторів
НІСД, 2016
435*2016
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. ВМ Гейця та ін
колектив авторів
К.: НАН України, 2015
357*2015
Економіка праці та соціально-трудові відносини: [навчальний посібник] Вид. 2-ге. доповнене й перероблене
ОВ Акіліна, ЛM Ільїч
К.: Алерта, 2010, 820 с., 2010
184*2010
Ефективність відтворення трудового потенціалу України: монографія
ЛМ Ільїч
К.: Енергія плюс 212, 2007
422007
Інтелектуалізація людського капіталу: монографія
ІК Бондар, ОП Сологуб, ЛІ Антошкіна, ВЯ Бідак, ЛМ Ільїч, ІІ Кичко
К.: Корпорація, 2008
18*2008
Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: кол монографія
ІЛ Петрова, ВВ Близнюк, ЛМ Лавриненко, ЛМ Ільїч, ЮМ Куліков, ін
За ред. ІЛ Петрової, 2009
17*2009
Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку
Е Лібанова, Л Лісогор, Л Ільїч
ЕМ Лібанової, 2016
16*2016
Трудовий потенціал України та ефективність його використання
ЛМ Ільїч
152006
Трудовий потенціал України та ефективність його використання: дисертація на здоб. наук. ст. к.е.н
ЛМ Ільїч
НАНУ Інститут демографії та соціальних досліджень, 2006
152006
Розвиток молодіжного ринку праці: сучасний стан, тенденції та перспективи
Л Ільїч
Україна аспекти праці: наук-аналіт. ж–л., 12-20, 2011
12*2011
Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник
ОВ Акіліна
К.: Алерта, 2010, 2010
122010
Ціннісні орієнтації молоді в освітньо-професійній сфері та шляхи мінімізації ризиків її соціального відторгнення на ринку праці
ЛМ Ільїч
Україна аспекти праці: наук-аналіт. ж–л., 15-22, 2014
112014
Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування
ЛМ Ільїч
Економіка та держава: міжн. наук.-пр. журн., 69-74, 2017
92017
Узгодження кваліфікацій з урахуванням потреб ринку праці: проблеми та шляхи розв’язання
Л Ільїч
Демографія та соціальна економіка: наук.-економ. та сусп.-політ. журн., С …, 2015
7*2015
Державне регулювання професійної підготовки кадрів: світовий досвід
Л Ільїч
Ринок праці та освіта: пошук взаємодії: Зб.наук.ст. / під ред. І.Л. Петрової …, 2007
62007
The practical approaches to overcome skills mismatch: international practice and Ukraine experience
L Ilich
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 46-52, 2015
52015
Інноваційна модель зайнятості: сутність, характерні ознаки та передумови становлення в Україні
Л Ільїч
Ринок праці та зайнятість населення: наук.-виробн. ж-л ., 13-17, 2015
52015
Корпоративний капіталізм: передумови становлення. Колективна монографія
ІК Бондар, ОП Сологуб, ЛМ Ільїч
К.: Видавничий дім «Корпорація, 2007
5*2007
Шляхи збереження трудового потенціалу в умовах прискореного старіння населення
Л Ільїч
Вісник Хмельницького національного університету 1 (№3 (66)), 114-119, 2005
52005
Система управління трудовим потенціалом держави
Л Ільїч
Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту: Зб. наук …, 2004
52004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20