Alexander Kurdin
Alexander Kurdin
Moscow State University; Higher School of Economics; RANEPA
Verified email at econ.msu.ru - Homepage
TitleCited byYear
Economic growth and demand for energy
L Grigoryev, A Kurdin
102013
O novoy promyshlennoy po-litike I konkurentsii v Rossii [On new industrial policy and competition in Russia]
A Shastitko, A Tsyganov, A Kurdin
Competition and Law, 13-17, 2014
62014
Praktika i vozmozhnye posledstviia antimonopol’noi reglamentatsii torgovoi politiki chastnoi kompanii [Implementation of antimonopoly regulations of private compenies’ trade …
TA Radchenko, SB Avdasheva, AA Kurdin, AE Shastitko
Moscow: MAKS Press, 2013
62013
Posledstviya slaboj konkurencii: kolichestvennye ocenki I vyvody dlya politiki [Effects of weak competition: Quantitative assessment and policy implications]
AE Shastitko, SV Golovanova, PV Kryuchkova, AA Kurdin, VV Novikov, ...
Ekonomicheskaya politika [Economic Policy], 5-53, 2012
62012
Zadachi torgovykh politik chastnykh kompanii kak instrumenta regulirovaniia i razvitiia konkurentsii: mirovoi opyt i popytka prognoza [Tasks for trade practices of private …
SB Avdasheva, AA Kurdin
Ekonomicheskaia politika, 106-126, 2013
52013
Mechanisms of Global Governance: Economic Analysis
L Grigoryev, A Kurdin
VOPROSY ECONOMIKI 7, 2013
52013
Posledstviia slaboi konkurentsii: kolichestvennye otsenki i vyvody dlia politiki (Ekspertnoanaliticheskii doklad RANKhiGS)[Consequences of weak competition: quantitative …
A Shastitko, S Avdasheva, S Golovanova, P Kriuchkova, A Kurdin, ...
Ekonomicheskaia politika, 5-53, 2012
52012
Protection of Intellectual Property Rights and Competition Policy: Seeking for a Better Balance
A Shastitko, A Kurdin
Journal of the New Economic Association 21 (1), 111-135, 2014
32014
Incentives for process innovations under discrete structural alternatives of competition policy
A Shastitko, A Kurdin
Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 92, 2015
22015
Property and law
L Grigoriev, A Kurdin
Russia in Global Affairs 11 (4), 44-57, 2013
22013
Trade policy objectives of private companies as a tool for regulation and competition: world experience and attempt to forecast
S Avdasheva, A Kurdin
Economic Policy, 106-126, 2013
22013
Economic analysis application in antitrust litigations: Empiric analysis
A Kurdin, AA Shastitko
Economicheskaya politica 4, 91-111, 2013
22013
The Consequences of Weak Competition: Quantitative Evaluation and Policy Implications (Think Tank Report), Ekonomicheskaya Politika, no. 6
A Shastitko, S Golovanova, P Kryuchkova, A Kurdin, M Ovchinnikov, ...
Russ, 2012
22012
Unresolved issue of private property legitimacy in Russia
L Grigoryev, A Kurdin
VOPROSY ECONOMIKI 1, 2016
12016
Antitrust Policy and Intellectual Property Rights Protection in Emerging Markets
A Shastitko, A Kurdin
VOPROSY ECONOMIKI 1, 2012
12012
Intellectual Property Rights Protection Versus Antitrust: Tug of War?
A Shastitko, A Kurdin
Antitrust Chronicle 12, 2011
12011
Empirical Investigation into Economic Fundamentals of Global Governance Structures
A Kurdin
Global Governance in Transformation, 223-239, 2020
2020
Оценка эффектов антимонопольной политики: фундаментальные подходы и практические проблемы (Evaluation of the Effects of Antitrust Policy: Fundamental Approaches and Practical …
A Kurdin, A Shastitko
Available at SSRN 3362289, 2019
2019
Evaluation of the effects of antitrust policy: fundamental approaches and practical problems [Оценка Эффектов Антимонопольной Политики: Фундаментальные Подходы И Практические …
A Kurdin, A Shastitko
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration …, 2019
2019
Подходы к тарифному регулированию в сфере естественных монополий: эволюция мировой практики (Approaches to Tariff Regulation in the Field of Natural Monopolies: The Evolution …
A Kurdin
Available at SSRN 3341405, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20