Подписаться
Михайло Джаман
Михайло Джаман
професор, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipk.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасний стан інноваційного потенціалу України
МО Джаман
Економічний форум, 27-36, 2016
32016
Показники розвитку туристичної галузі України
М Джаман, Т Павленко
ЧАСОПИС, 105, 2009
32009
Інноваційні підходи до реалізації державної регіональної політики
СЛ Шульц, МО Джаман, ОМ Луцків
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 54-58, 2018
22018
К оценке интеллектуального капитала туристической компании
МА Джаман, ТА Гусаковская
Экономическое возрождение России, 165-170, 2012
22012
Управління розселенським процесом як чинник розвитку сільської місцевості (на прикладі Полтавської області)
М Джаман, О Федій
URL: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Chseg/2009_7/Djaman, Fediy …, 0
2
Ретроспективні особливості формування системи розселення на території історико-географічного краю Полтавщини
МО Джаман, ВВ Єрмаков
Режим доступу: www. b . . /.../ k %-20osobluvosti …, 0
2
Розвиток ринку туристичних послуг в Україні
МО Джаман, ТО Гусаковська
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки» 1 (5 (50)), 2014
12014
Транспортно-логістичні кластери: сутність, напрями розвитку
ВІ Перебийніс, МО Джаман, ОВ Перебийніс, ГО Гончаров
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2014
12014
Особливості оцінки прав інтелектуальної власності на винаходи екологічного спрямування
МО Джаман, ТО Гусаковська
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
12011
Проблеми та перспективи збільшення доходів з метою подолання бідності населення в Україні
МО Джаман, СА Веремей
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
12010
Духовні аспекти демографічного розвитку регіону
МО Джаман, СІ Лавриненко, ММ Логвин
Часопис соціально-економічної географії–Випуск 5 (2), 2008
12008
ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
МО Джаман
С-91 Сучасна соціально-економічна динаміка: реалії та перспективи для …, 2021
2021
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОȳ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОȳ СИСТЕМИ ЛІВОБЕРЕЖНОȳ УКРАȳНИ У ХІХ СТ.
МО Джаман
C-91 Сучасна соціально-економічна динаміка: реалії та перспективи для …, 2021
2021
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СУСПІЛЬНО-ПРОСТОРОВИХ ПРОЦЕСІВ ПОЛТАВСЬКОГО ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО КРАЮ (РЕТРОСПЕКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ)
МО Джаман, ВВ Єрмаков
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2020
2020
Залежність формування територіально-суспільної системи від економічного простору
МО Джаман
Редакційна колегія, 112, 2020
2020
ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНИХ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
ЛМ Шимановська-Діанич, МО Джаман, ТЄ Іщейкін
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2019
2019
Сучасний стан і структура інноваційного потенціалу України та фактори впливу на його формування
МО Джаман
Економічний форум, 17-24, 2018
2018
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНЫ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ
МО Джаман
Економічний форум, 17-25, 2018
2018
ВПЛИВ ТУРИСТИЧНОГО ОБРАЗУ РЕГІОНУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ
МО Джаман
Економічні науки. Серія" Регіональна економіка", 67-81, 2018
2018
Сутність, передумови та характерні риси розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва
NB Kushnir, OI Kondratіuk, MO Dzhaman
Вісник НУВГП. Серія" Економічні науки" 2 (82), 88-96, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20