Александр Анатольевич Яковлев
Александр Анатольевич Яковлев
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Категорія правовий режим у трудовому праві: постановка питання і підходи до його вирішення
ОА Яковлєв
Право та інноваційне суспільство, 151-156, 2015
22015
Категорія правовий режим у трудовому праві: постановка питання і підходи до його вирішення
ОА Яковлєв
Право та інноваційне суспільство, 151-156, 2015
22015
Правове регулювання участі Пенсійного фонду України в міжнародному співробітництві
ІО Кравченко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
22014
Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є стороною трудового договору
ОА Яковлєв
Автореферат дис.... на здобуття наук. ступеня к. ю. н, 2003
22003
Правовий режим: підходи до визначення поняття
ОА Яковлев
Право та інновації, 80-85, 2015
12015
Поняття централізованого правового регулювання умов праці в Україні
ОА Яковлєв
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017
2017
ПРИНПИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ: ПОГЛЯД ПРАВНИКА
ОА ЯКОВЛЄВ
2017
ДО ПИТАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
ОА Яковлєв
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 73, 2017
2017
Система трудо-правових пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці
ОА Яковлєв
Право та інновації, 124-128, 2016
2016
ПРАВОВе РегУлЮВАННя ТРУдОВиХ ВІдНОСиН У РелІгІЙНиХ ОРгАНІЗАЦІяХ: ОКРеМІ ПРОблеМНІ ПиТАННя ТеОРІЇ І ПРАКТиКи
ОА Яковлєв
Право та інноваційне суспільство, 107-114, 2016
2016
Теоретико-правові підходи до розуміння поняття" правовий режим"
ОА Яковлєв
2014
Організація роботи Пенсійного фонду України: навч. посіб.: електронне вид.
ДМ Кравцов, ОА Яковлєв, ВВ Жернаков
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Етнополітичний дискурс засобів масової комунікації сучасної України: теоретичний контури дослідження
ОВ Яковлєв
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2013
2013
Теоретичні засади розуміння правових режимів регулювання трудових відносин
ОА Яковлєв
2013
Трудове право України: теоретична характеристика в аспекті поділу права на приватне і публічне
ОА Яковлєв
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
2013
Проблемі питання трудового права у Законі України Про адвокатуру і адвокатську діяльність
ОА Яковлєв
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
2013
Програма навчальної дисципліни" Трудове право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство")
ВВ Жернаков, СМ Прилипко, ОМ Ярошенко, ПА Бущенко, ІА Вєтухова, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Теоретично-правові аспекти припинення повноважень судді
ОА Яковлев
ББК 67.9 (4УКР) 305 Р64, 222, 2012
2012
тика курсових робіт з трудового права:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ. III курсу денних фак-тів
ВВ Жернаков, ОМ Ярошенко, СМ Прилипко, ІА Вєтухова, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Проблеми законності. 2001. Вип. 51
ПІ Жигалкiн, ВВ Жернаков, ПА Бущенко, АМ Слюсар, ГС Гончарова, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2001
2001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20