Данило Кравцов, Д.М. Кравцов, D. Kravtsov
Данило Кравцов, Д.М. Кравцов, D. Kravtsov
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Правове регулювання відносин по розслідуванню та обліку нещасних випадків на виробництві
ДМ Кравцов
—X, 2003
72003
Матеріальна відповідальність працівників за проектом Трудового кодексу України
ДМ Кравцов
видавництво" Право", 2015
32015
Нещасний випадок виробничого характеру: істотні ознаки та відмінності від суміжних понять
ДМ Кравцов
Право України, 108-111, 2002
32002
Перспективи розвитку інституту колективної (бригадної) матеріальної відповідальності в Україні
ДМ Кравцов
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 159-167, 2013
22013
Трудове право
ВВ Жернакова
Харків «Право, 487, 2012
12012
Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни “Трудове право”:(перший (бакалавр.) рівень вищої освіти галузі знань 08 “Право” спец. 081 “Право”) для студентів ІІ та ІІІ …
ОМ Ярошенко, ВВ Жернаков, АМ Слюсар, СМ Прилипко, ...
2018
Трудовий договір або підряд–чи має роботодавець право вибору?
ДМ Кравцов
видавництво «Право», 2018
2018
Методичні матеріали до спецкурсу" Трудові спори":(перший (бакалавр.) рівень вищої освіти, галузь знань 08" Право", спец. 081" Право") для студентів фінанс.-прав. фак-ту
АМ Слюсар, ДМ Кравцов, НМ Швець, ОЄ Луценко
2018
Loss of Confidence as Grounds for Termination of a Labour Agreement
D Kravtsov
Visegrad Journal on Human Rights 1 (5), 64-69, 2018
2018
Щодо питання кваліфікації порушень працівниками законодавства про охорону праці
ДМ Кравцов
2017
Звільнення працівника з роботи за порушення законодавства про охорону праці за проектом ТК України (п. 5 ч. 1 ст. 92)
ДМ Кравцов
видавництво «Право», 2017
2017
Дисциплінарна відповідальність працівників за проектом Трудового кодексу України
ДМ Кравцов
2017
Підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у разі порушення працівником своїх трудових обов’язків за проектом Трудового кодексу України
ДМ Кравцов
2017
Класифікація заходів щодо запобігання виробничого травматизму та професійних захворювань
ДМ Кравцов
2016
Матеріальна відповідальність працівників на підставі трудового договору (контракту)
ДМ Кравцов
2016
ПРАВА жІНОК, ЩО ПОЄдНУЮТь РОбОТУ З МАТеРиНСТВОМ, ЗА ПРОеКТОМ ТРУдОВОгО КОдеКСУ
ДМ Кравцов
Право та інновації, 137-145, 2016
2016
ДО ПИТАННЯ ПРО РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ON PENSION SYSTEM REFORM IN UKRAINE
ДМ Кравцов
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 38, 2014
2014
До питання про реформування пенсійної системи України
ДМ Кравцов
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 42-44, 2014
2014
Державне будівництво та місцеве самоврядування
Д БУДІВНИЦТВА
2014
Окремі питання правового регулювання перерахунку військових пенсій
ДМ Кравцов
Право та інноваційне суспільство, 53-59, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20