Роман Трагнюк
Роман Трагнюк
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого
РР Трагнюк
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 10 “Судоустрій, 2003
172003
Щодо функцій прокурора на досудовому слідстві [Електронний ресурс]
Р Трагнюк
Р. Трагнюк, 2006
52006
Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства у міжнародних документах
Р Трагнюк
Право України, 26-30, 2002
52002
Реформування функцій прокуратури України за новим Законом «Про прокуратуру»
РР Трагнюк
Юридичний науковий електронний журнал, 176-179, 2015
42015
Кримінально-процесуальні функції прокурора
ВГ Крайнюк
Форум права, 331-336, 2012
42012
Щодо критеріїв оцінки ефективності прокурорського нагляду на досудовому слідстві
РР Трагнюк
Часопис Академії адвокатури України 2 (4 (5)), 2009
22009
Проблеми методичного забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів на досудовому слідстві
РР Трагнюк
Часопис Академії адвокатури України 3 (4 (9)), 2010
12010
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ОБ’ЄКТ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
РР Трагнюк
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 106, 2017
2017
УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
РР Трагнюк
2017
Деякі проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань у виді конфіскації майна
РР Трагнюк
2014
Деякі проблеми роботи прокурора зі звернення громадян
РР Трагнюк
Юрист України, 47-52, 2014
2014
Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань у вигляді обмеження волі
РР Трагнюк
2013
Щодо визначення приводів і підстав проведення прокурорських перевірок додержання і застосування законів
РР Трагнюк
Юрист України, 56-61, 2013
2013
Право прокурора на адміністративний позов
РР Трагнюк
Часопис Академії адвокатури України 4 (4 (13)), 2011
2011
ПОРяДОк ПРОВЕДЕННя ПРОкУРОРСьких ПЕРЕВіРОк ДОДЕРжаННя ЗакОНіВ ПРи ВикОНаННі кРиМіНальНих ПОкаРаНь У ВиДі кОНфіСкаціЇ МайНа
РР Трагнюк
Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал», 252, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15