Подписаться
Людмила Андрощук / Liudmyla Androshchuk
Людмила Андрощук / Liudmyla Androshchuk
Київський університет імені Бориса Грінченка / Borys Hrinchenko Kyiv University
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії засобами хореографічного мистецтва
ЛМ Андрощук
Умань: ФОП Жовтий ОО, 2009
522009
Еволюція хореографічного мистецтва як явища культури в контексті аналізу передумов відкриття хореографічно-педагогічних спеціальностей в вищих педагогічних навчальних закладах …
Л Андрощук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 272-280, 2015
92015
Metodyka vprovadzhennia innovatsiinoi modeli formuvannia tvorchoho potentsialu maibutnoho vchytelia khoreohrafii [Methods of implementation of innovative model of forming …
LM Androshhuk, OV Bykova, IS Hroshovyk
Uman: FOP Zhovtyi, 2016
72016
Теоретико-методичні орієнтири навчання мистецтва учнів закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу
ОВ Гайдамака
Мистецтво та освіта, 7-12, 2020
6*2020
Formuvannia indyvidualnoho styliu diialnosti maibutnoho vchytelia khoreohrafii [Formation of individual style of activity of the future teacher of choreography]
LM Androshchuk
Extended abstract of candidate’s thesis, 2009
62009
Kontseptualni zasady ta napriamy rozvytku khoreohrafichno-pedahohichnoi osvity v Ukraini
L Androshchuk
Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 13-20, 2019
52019
Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку
О Плахотнюк, Л Андрощук, Т Благова
Львів: СПОЛОМ, 2016
52016
The evolution of choreographic art as a cultural phenomenon in the context of the analysis of the preconditions for the opening of choreographic and pedagogical specialties in …
L Androshchuk
Problems of Modern Teacher Training 12 (2), 272-280, 2015
52015
Танцювальна імпровізація як засіб розвитку творчої особистості майбутнього вчителя хореографії
ЛМ Андрощук
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013
52013
Впровадження педагогічної моделі формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії як творчий процес
Л Андрощук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 15-21, 2013
52013
Фахова підготовка майбутнього вчителя хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні
ЛМ Андрощук
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
42019
Наукова діяльність кафедри як аспект професійної підготовки майбутніх учителів хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти
ЛМ Андрощук
Проблеми освіти: наук.-метод. зб./Інститут модернізації змісту освіти МОН …, 2016
42016
Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії в процесі постановки творчого проекту «Право на життя: хореографія проти наркоманії та алкоголізму»
ЛМ Андрощук
Херсон: МПП «Издательство «ІТ», 2015
42015
Формирование индивидуального стиля деятельности будущего учителя хореографии
ЛМ Андрощук
Режим доступа httpmydisser. comrucatalogview23824612013. html, 2015
42015
Індивідуальний стиль діяльності педагога-хореографа як наукова проблема
ЛМ Андрощук
Народна освіта, 2013
42013
Етапи становлення хореографічно-педагогічної освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
Л Андрощук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 274-282, 2016
32016
Місце творчості в процесі поетапного формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії
ЛМ Андрощук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць УДПУ …, 2009
32009
Інновації у практичній підготовці майбутнього вчителя хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні
ЛМ Андрощук
ФОП Цьома СП, 2019
22019
Діяльність аматорського колективу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні
ЛМ Андрощук
Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 197-205, 2018
22018
Аналіз наукових досліджень в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні
Л Андрощук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 253-260, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20