Подписаться
Алена Палуян
Алена Палуян
УО Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Подтвержден адрес электронной почты в домене gsu.by
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сінанімія і дублетнасць тэрмінаў фізічнай геаграфіі
ЕН Полуян
12014
Пра метадычнае забеспячэнне вучэбнай практыкі па фальклору ў ГДУ імя Ф. Скарыны
В Новак, А Кастрыца, А Палуян
Мінск: РІВШ, 2010
12010
Вывучэнне беларускай мовы (прафесійнай лексікі) у кантэксце культуры
АМ Палуян
Витебск: ВГУ имени ПМ Машерова, 2022
2022
ЗАКЛЮЧНЫ ЭТАП РЭСПУБЛІКАНСКАЙ АЛІМПІЯДЫ па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура»: аналіз вынікаў і парады:(IX клас)
АМ ПАЛУЯН, УА СЕНЬКАВЕЦ, ЛА ГЕД3ІМІН, СМ ЛЯСОВІЧ, ...
Беларуская мова і літаратура, 47-50, 2022
2022
Літаратурнае краязнаўства: Дастаеўскі і Беларусь
АМ Палуян
Наследие ФМ Достоевского и современность, 18-19, 2021
2021
Сімволіка лікаў у кітайскай і беларускай культурах
АМ Палуян
2021
Выхаванне нацыянальна свядомай асобы сродкамі мовы
АМ Палуян
Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр., 118-122, 2020
2020
Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады (X клас)
ГА Арцямёнак, РК Казлоўскі, АМ Палуян, ДД Паўлавец
Беларуская мова і літаратура, 46-50, 2020
2020
Назвы лясных, садовых і паркавых дрэў і іх пладоў у гаворках Гомельшчыны
АМ Палуян
Скарынавы запаветы и сучаснасць, 206-208, 2019
2019
Намінацыі хрэсьбіннага абраду ў гаворках Рэчыцкага раёна
АМ Воінава, АМ Палуян
Рэчыцкi край, 125-130, 2019
2019
Інтэрпрэтацыя паэмы «Кацярына» Т. Шаўчэнкі беларускімі паэтамі
АМ Воінава, АМ Палуян
Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр., 49-52, 2019
2019
Духоўная спадчына Усходняга Палесся
АМ ЕРМАКОВА, АМ ВОІНАВА, АМ ПАЛУЯН, ЛП ДЗЕМІДЗЕНКА, ...
Гомелькі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны, 2018
2018
Асаблівасці фарміравання беларускай анатамічнай тэрміналогіі
ЕН Полуян, АМ Палуян
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, 2017
2017
Тэма" Мастацтва Беларусі" на занятках па курсу" Беларусазнаўства"
ЕН Полуян
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, 2016
2016
Незвычайнае ў звычайным (этнакультурная інфармацыя на занятках па беларускай мове)
АМ Палуян
Славянская мифология и этнолингвистика, 210-212, 2015
2015
Адлюстраванне сямейных каштоўнасцей у беларускіх парэміях
АМ Воінава, АМ Палуян
Славянская фразеология в синхронии и диахронии, 190-193, 2014
2014
SYNONYMY AND DOUBLET TERMS OF PHYSICAL GEOGRAPHY
АМ Палуян
Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, 119-122, 2014
2014
Круці не круці, а трэба ўмярці (асаблівасці пахавальных звычаяў Чачэршчыны)
АМ Палуян
Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы …, 2013
2013
Круці не круці, а трэба ўмярці (асаблівасці пахавальных звычаяў Чачэршчыны)
ЕН Полуян
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, 2013
2013
ТРАДЫЦЫІ ПАХАВАННЯ Ў БУДА-КАШАЛЁЎСКІМ РАЁНЕ ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСЦІ
АМ Палуян
Российско-Белорусско-Украинское пограничье: проблемы взаимодействия в …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20