Подписаться
Anastasiia S. Koliesnichenko, Анастасія С. Колєсніченко (ORCID:0000-0002-5007-9082)
Anastasiia S. Koliesnichenko, Анастасія С. Колєсніченко (ORCID:0000-0002-5007-9082)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив сучасних тенденцій на реформування ринку електроенергії України
СА Мехович, АС Колєсніченко
ВТД" Університетська книга", 2012
162012
Зарубіжний досвід грошово-кредитної політики та особливості застосування деяких аспектів банківської системи в Україні
НМ Побережна, АС Колєсніченко
Ужгородський національний університет, 2014
102014
ОблІк І ЗвІТНІСТь у фОРМувАННІ ЕфЕкТИвНОгО ІНфОРМАцІйНО-АНАлІТИчНОгО ЗАбЕЗпЕчЕННя СИСТЕМИ упРАвлІННя Суб’єкТІв гОСпОДАРювАННя фІНАНСОвО-кРЕДИТНОї ТА бюДЖЕТНОї СфЕР
АС Колєсніченко
Бизнес Информ, 256-262, 2017
52017
Нормативно-правове забезпечення регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах
НВ Артеменко, АС Колєсніченко
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Державний вектор вирішення проблеми небалансів оптового ринку електричної енергії України
CА Мехович, АС Колєсніченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 31-35, 2011
42011
Організаційно-інституціональні аспекти обліку зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання
АС Колєсніченко
32020
Нормативно-правове регулювання та державна підтримка розвитку готельної індустрії як інституту туризму
АС Колєсніченко
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017
32017
Restructuring of the electricity market in view of transformation and pricing challenges
A Koliesnichenko, I Yuryeva
Інститут трансформації суспільства, 2019
22019
Oblik i zvitnist u formuvanni efektyvnoho informatsiino-analitychnoho zabezpechennia systemy upravlinnia subiektiv hospodariuvannia finansovo-kredytnoi ta biudzhetnoi sfer …
AS Koliesnichenko
Biznes Inform 468 (1), 256-262, 2017
22017
Фінансовий аналіз та обліковий процес як базис формування конвергентної платформи сучасної системи управління
АС Колєсніченко
Миколаївський національний університет ім. ВО Сухомлинського, 2017
22017
Філософсько-аналітичний погляд на категорію заробітної плати в контексті побудови облікового процесу установ бюджетної та фінансово-кредитної сфери
АС Колєсніченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2017
22017
Світовий досвід розвитку обліку і звітності у забезпеченні формування комплексу моделей і методів в аналізі та аудиті діяльності суб'єктів господарювання фінансово-кредитної та …
АС Колєсніченко
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017
22017
New Electricity Market in Ukraine: Components and Conditions for the Functioning of Entities
AS Koliesnichenko
Jenergosberezhenie. Jenergetika. Jenergoaudit 12 (143), 2015
22015
Новий ринок електричної енергії України: складові та умови функціонування суб’єктів
АС Колєсніченко
Загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал …, 2015
22015
Механізм державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку
АС Колєсніченко
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні …, 2014
22014
The Choice of the Public-Private Partnership Model to Address Social and Economic Development of the State in the Context of a Competitive Environment with Uncertainty and …
S Mehovich, A Koliesnichenko
Club of Economics in Miskolc. Theory. Methodology. Practice, 63-70, 2014
22014
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ
АС Колєсніченко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 33-38, 2014
22014
Державне регулювання відносин суб’єктів електроенергетичного ринку: теоретичний аспект
АС Колєсніченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
22013
Vplyv suchasnykh tendentsii na reformuvannia rynku elektroenerhii Ukrainy
SA Mekhovych, AS Koliesnichenko
The impact of recent developments in reforming the electricity market of …, 2012
22012
Тарифоутворення на ринку електроенергії України в умовах реформування
СА Мехович, АС Колєсніченко
Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно …, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20