Подписаться
Anastasiia S. Koliesnichenko, Анастасія С. Колєсніченко (ORCID:0000-0002-5007-9082)
Anastasiia S. Koliesnichenko, Анастасія С. Колєсніченко (ORCID:0000-0002-5007-9082)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив сучасних тенденції на реформування ринку електроенергії України
СА Мехович, АС Колєсніченко
Видавництво СумДУ, 2012
182012
Зарубіжний досвід грошово-кредитної політики та особливості застосування деяких аспектів банківської системи в Україні
НМ Побережна, АС Колєсніченко
Видавництво УжНУ" Говерла", 2014
112014
ОблІк І ЗвІТНІСТь у фОРМувАННІ ЕфЕкТИвНОгО ІНфОРМАцІйНО-АНАлІТИчНОгО ЗАбЕЗпЕчЕННя СИСТЕМИ упРАвлІННя Суб’єкТІв гОСпОДАРювАННя фІНАНСОвО-кРЕДИТНОї ТА бюДЖЕТНОї СфЕР
АС Колєсніченко
Бизнес Информ, 256-262, 2017
82017
Нормативно-правове регулювання та державна підтримка розвитку готельної індустрії як інституту туризму
АС Колєсніченко
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017
52017
Державний вектор вирішення проблеми небалансів оптового ринку електричної енергії України
CА Мехович, АС Колєсніченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 31-35, 2011
52011
Світовий досвід розвитку обліку і звітності у забезпеченні формування комплексу моделей і методів в аналізі та аудиті діяльності суб'єктів господарювання фінансово-кредитної та …
АС Колєсніченко
Причорноморські економічні студії, 190-196, 2017
42017
Нормативно-правове забезпечення регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах
НВ Артеменко, АС Колєсніченко
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Інституціональні аспекти модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі
АС Колєсніченко
Review of transport economics and management, 136-143, 2020
32020
Новий ринок електричної енергії України: складові та умови функціонування суб’єктів
АС Колєсніченко
Загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал …, 2015
32015
Механізм державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку
АС Колєсніченко
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні …, 2014
32014
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ
АС Колєсніченко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 33-38, 2014
32014
Організаційно-інституціональні аспекти обліку зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання
АС Колєсніченко
22020
Restructuring of the electricity market in view of transformation and pricing challenges
A Koliesnichenko, I Yuryeva
Інститут трансформації суспільства, 2019
22019
Організаційні та інформаційні зв'язки в системах управління, обліку, звітності та внутрішнього аудиту в закладах готельно-ресторанного господарства
АС Колєсніченко
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018
22018
Oblik i zvitnist u formuvanni efektyvnoho informatsiino-analitychnoho zabezpechennia systemy upravlinnia subiektiv hospodariuvannia finansovo-kredytnoi ta biudzhetnoi sfer …
AS Koliesnichenko
Biznes Inform 468 (1), 256-262, 2017
22017
Фінансовий аналіз та обліковий процес як базис формування конвергентної платформи сучасної системи управління
АС Колєсніченко
Миколаївський національний університет ім. ВО Сухомлинського, 2017
22017
Філософсько-аналітичний погляд на категорію заробітної плати в контексті побудови облікового процесу установ бюджетної та фінансово-кредитної сфери
АС Колєсніченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2017
22017
New Electricity Market in Ukraine: Components and Conditions for the Functioning of Entities
AS Koliesnichenko
Jenergosberezhenie. Jenergetika. Jenergoaudit 12 (143), 2015
22015
The Choice of the Public-Private Partnership Model to Address Social and Economic Development of the State in the Context of a Competitive Environment with Uncertainty and …
S Mehovich, A Koliesnichenko
Club of Economics in Miskolc. Theory. Methodology. Practice, 63-70, 2014
22014
Формування концепції державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку
АС Колєсніченко
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 85–96-85–96, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20