Sobir Yu. Yunusov
Sobir Yu. Yunusov
Founder of Institute of the Chemistry of Plant Substances (Profile created by Shahobiddin Adizov)
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Alkaloids.
SY Yunusov
Alkaloids., 1981
1091981
Alkaloids [in Russian], Tashkent (1974)
SY Yunusov
Google Scholar, 171, 1970
751970
The structure of codonopsine
CF Matkhalikova, VM Malikov, SY Yunusov
Chemistry of Natural Compounds 5 (6), 528-529, 1969
50*1969
A study of the alkaloids of Codonopsis clematidea
SF Matkhalikova, VM Malikov, SY Yunusov
Chemistry of Natural Compounds 5 (1), 24-25, 1969
501969
Alkaloids [in Russian], Fan, Tashkent (1981)
SY Yunusov
Google Scholar, 212, 1974
381974
The structure of talatisamine
MS Yunusov, SY Yunusov
Chemistry of Natural Compounds 6 (1), 85, 1970
381970
KhPS [Chemistry of Natural Compounds], no. 3, 1968. i2
RN Nuriddinov, B Babaev, SY Ynnusov
RN Nuriddinov, R. Shakirov, and S. Yu.\Yunusov, KhPS [Chemistry of Natural …, 1967
371967
Izv
SY Yunusov, VA Mnatsakanyan, ST Akramov
AN UzSSR, 11, 1948
371948
Desoxypeganine—A new alkaloid from Peganum harmala
KN Khashimov, MV Telezhenetskaya, SY Yunusov
Chemistry of Natural Compounds 5 (5), 381-382, 1969
291969
Structure of lappaconitine
VA Tel'nov, MS Yunusov, SY Yunusov
Chemistry of Natural Compounds 6 (5), 598-602, 1970
281970
Alkaloids of Veratrum, Petilium and Korolkowia.
R Sharikov, SY Yunusov
Khimiya Prirodnykh Soedinenii, 3-22, 1980
271980
Alkaloids of Nitraria sibirica
Z Osmanov, AA Ibragimov, SY Yunusov
Chemistry of Natural Compounds 18 (1), 121-122, 1982
261982
Pegamine: A new alkaloid from Peganum harmala
KN Khashimov, MV Telezhenetskaya, YV Rashkes, SY Yunusov
Chemistry of Natural Compounds 6 (4), 462-464, 1970
261970
Structure of sibirine
Z Osmanov, AA Ibragimov, SY Yunusov
Chemistry of Natural Compounds 18 (2), 206-208, 1982
251982
Alkaloids ofPeganum harmala
MV Telezhenetskaya, SY Yunusov
Chemistry of Natural Compounds 13 (6), 613-624, 1977
251977
Mass spectra of songorine alkaloids
MS Yunusov, YV Rashkes, SY Yunusov, AS Sam-atov
Structure of songoramine. Khim. Prir. Soedin 6 (1), 101-107, 1970
251970
Quinoline alkaloids of Haplophyllum
IA Bessonova, SY Yunusov
Chemistry of Natural Compounds 13 (3), 261-277, 1977
241977
CONVOLIDIN-NEW ALKALOID FROM CONVOLVULUS-KRAUSEANUS
SP ARIPOVA, VM Malikov, SY Yunusov
Khimiya Prirodnykh Soedinenii, 290-291, 1977
23*1977
Investigation of the alkaloids of the seeds of Lolium cuneatum (Nevski)
SY Yunusov, ST Akramov
Russ. J. Gen. Chem 25, 1765-1771, 1955
231955
Structure and configuration of korseverine
RN Nuriddinov, SY Yunusov
Chemistry of Natural Compounds 4 (6), 332-333, 1968
221968
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20