Підписатись
Сергій Мордовцев
Сергій Мордовцев
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів
О Андренко, С Мордовцев
Соціально-економічні проблеми і держава, 161-168, 2015
92015
Методика атрибутивного выборочного исследования в аудите
ЕА Андренко, СМ Мордовцев
Бизнес информ, 200-203, 2013
92013
Прогнозирование инвестиционных рисков в условиях неопределённости
ЕА Андренко, АС Мордовцев, СМ Мордовцев
Бизнес Информ, 113-118, 2017
62017
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ” для студентів за напрямом підготовки 6.060103 „Гідротехніка …
СВ Клімов, ІБ Дацишина
52015
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦіНКА ФіНАНСОВОГО СТАНУ ТА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТі КОМУНАЛЬНИХ ПіДПРИєМСТВ УКРАїНИ
ОА Андренко, ОС Мордовцев, СМ Мордовцев
Бизнес Информ, 116-122, 2020
12020
Методичний підхід до вибіркового дослідження в аудиті
С Мордовцев, Е Андренко
Бізнес-Інформ 4 (4), 116-122, 2018
1*2018
Концептуальні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій як основи зміцнення продовольчої безпеки держави
ОС Мордовцев, ОА Андренко, СМ Мордовцев
Економіка та держава, 90-95, 2022
2022
Теоретико-методичні основи інтеграції банківських установ України на міжнародні фінансові ринки
О Андренко, С Мордовцев
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2020
2020
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ОА АНДРЕНКО, ОС МОРДОВЦЕВ, СМ МОРДОВЦЕВ
Теорія та практика управління розвитком економіки: матеріали, 87, 2019
2019
Інформаційна система кредитного скорингу
ОА Андренко, СМ Мордовцев, ОС Мордовцев
Бизнес Информ, 341-347, 2019
2019
Оцінка інвестиційних ризиків з використанням теорії нечітких множин
СМ Мордовцев, ОС Мордовцев
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми …, 2018
2018
Вища математика. Модуль 1: конспект лекцій для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 193–Геодезія та землеустрій.
СМ Мордовцев
2018
Мордовцев СМ Конспект лекцій з курсу «Вища математика. Модуль 2 (для студентів денної і заочної форм навчання, напрям підготовки 6.080101–Геодезія, картографія, землеустрій)
СМ Мордовцев
2018
Оценка рисков инвестиционного проекта в условиях неопределенности
ЕА Андренко, АС Мордовцев, СМ Мордовцев
Международный научный центр, 2017
2017
Сферична геометрія і тригонометрія: Конспект лекцій для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.080101–Геодезія, картографія, землеустрій
АІ Колосов, СМ Мордовцев, АВ Якунін
2016
Сферична геометрія і тригонометрія: Методичні вказівки до контрольних робіт для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.080101–Геодезія, картографія, землеустрій
СМ Мордовцев
2016
Формування інтегрального індексу розвитку ринку праці з використанням методу головних компонент
КДО Мордовцев Сергій Михайлович
Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку. Материали ІІ Міжнарод …, 2015
2015
Завдання для самостійної роботи за темою «Елементи теорії ймовірності» з дисципліни «Вища математика» з прикладами розв’язання типового варіанта (для студентів 2 курсу денної …
СМ Мордовцев, МП Данилевський
2013
Конспект лекцій і завдання до практичних та самостіних занять з дисципліни „Чисельні методи”(для студентів 1 курсу заочної форми навчання, що навчаються за напрямом підготовки …
СО Станішевський, СМ Мордовцев
2012
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «1С БУХГАЛТЕРІЯ»(для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030509 …
СМ Мордовцев
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20