Сергей Сильченко, Сергій Сільченко, S. Silchenko
TitleCited byYear
Строковий трудовий договір за законодавством України: поняття, види, умови укладення, зміни та припинення: монографія
СО Сільченко
Х.: Золоті сторінки 204, 2005
122005
Строковий трудовий договір
СО Сільченко
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 05 «Трудове право, 2001
122001
Механізм правового регулювання соціального страхування: теоретичні аспекти
СО Сільченко
Держава і право, 2012
82012
Трудовий договір і трудові правовідносини (до проекту нового Трудового кодексу України)
С Сільченко
Підприємництво, господарство і право, 46-48, 2004
62004
Теоретические аспекты категории «социальный риск» и развитие права социального обеспечения
СА Сильченко
Трудовое право в России и за рубежом, 58-60, 2014
52014
Окремі питання теорії правовідносин соціального страхування
СО Сільченко
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення …, 2013
52013
Реформування солідарної системи пенсійного страхування в Україні: проблеми правової регламентації
СО Сільченко
Право України, 47-52, 2012
42012
Деякі проблеми сучасного стану соціального законодавства
СО Сільченко
Право і безпека, 176-180, 2011
42011
До питання про статус страхувальника як суб'єкта правовідносин загальнообов'язкового соціального страхування
С Сільченко
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
42009
Соціальне страхування: реалії та перспективи правового регулювання
СО Сільченко
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
42009
Правове регулювання відносин соціального страхування: проблеми галузевої належності
СО Сільченко
Актуальні питання інноваційного розвитку, 85-89, 2011
32011
Щодо поняття «загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
СО Сільченко
Підприємництво, господарство і право, 87-90, 2011
32011
Трудові правовідносини з молодими спеціалістами
С Сільченко
Право України, 56-59, 1998
31998
Правове регулювання пенсійної реформи
С Сільченко
С. Сільченко//Підприємництво, госп-во і право: наук.-практ. госп.-правов …, 2010
22010
Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора: сущность и характеристика
С Сильченко, Д Архиреев
Підприємництво, госп-во і право, 101-104, 2004
22004
До питання виникнення трудової правосуб’єктності первинних профспілкових організацій і профспілок
СО Сільченко
Актуал. пробл. науки труд. права в сучасних умовах ринк. економ.: матер …, 2003
22003
Трудове право та проблеми соціального захисту населення в контексті правової держави
СО Сільченко
Матеріали науковоьпрактичної конференції, 24-25, 0
2
дО ПиТАННя ПРО ЗМІНУ ПАРАдигМи ПРАВОВОгО РегУлЮВАННя ОбОВ’яЗКОВОгО СОЦІАльНОгО СТРАХУВАННя
СО Сільченко
Право та інновації, 61-66, 2016
12016
Соціальні аспекти окупації Криму
СО Сільченко
Сумський державний університет, 2014
12014
Деякі аспекти реалізації права на пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників у судовій практиці
СО Сільченко
Проблеми законності, 92-100, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20