Сергей Сильченко, Сергій Сільченко, Serhii Silchenko
Сергей Сильченко, Сергій Сільченко, Serhii Silchenko
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Строковий трудовий договір
СО Сільченко
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 05 «Трудове право, 2001
152001
Строковий трудовий договір за законодавством України: поняття, види, умови укладення, зміни та припинення
СО Сільченко
Х.: Золоті сторінки 204, 2005
112005
Механізм правового регулювання соціального страхування: теоретичні аспекти
СО Сільченко
Держава і право, 2012
102012
Теоретические аспекты категории" социальный риск" и развитие права социального обеспечения
СА Сильченко
Трудовое право в России и за рубежом, 58-60, 2014
72014
Окремі питання теорії правовідносин соціального страхування
СО Сільченко
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення …, 2013
62013
Трудовий договір і трудові правовідносини (до проекту нового Трудового кодексу України)
С Сільченко
Підприємництво, господарство і право, 46-48, 2004
62004
Реформування солідарної системи пенсійного страхування в Україні: проблеми правової регламентації
СО Сільченко
Право України, 47-52, 2012
42012
Правове регулювання відносин соціального страхування: проблеми галузевої належності
СО Сільченко
Актуальні питання інноваційного розвитку, 85-89, 2011
42011
Деякі проблеми сучасного стану соціального законодавства
СО Сільченко
Право і безпека, 176-180, 2011
42011
До питання про статус страхувальника як суб'єкта правовідносин загальнообов'язкового соціального страхування
С Сільченко
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
42009
Соціальне страхування: реалії та перспективи правового регулювання
СО Сільченко
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
42009
Щодо поняття «загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
СО Сільченко
Підприємництво, господарство і право, 87-90, 2011
32011
Трудові правовідносини з молодими спеціалістами
С Сільченко
Право України, 56-59, 1998
31998
До питання про метод права соціального забезпечення
СО Сільченко
Право і Безпека, 190-194, 2011
22011
Правове регулювання пенсійної реформи
С Сільченко
Підприємництво, господарство і право/СО Сільченко, 141-143, 2010
22010
Порівняльні дослідження у трудовому праві: деякі методологічні проблеми/СО Сільченко/Актуальні проблеми правознавства: Тези доп. та наук. повідом. учасників наук. конф. молодих …
СО Сільченко
X.: Нац. юрид. акад. України, 109-111, 2004
22004
Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора: сущность и характеристика
С Сильченко, Д Архиреев
Підприємництво, госп-во і право, 101-104, 2004
22004
До питання виникнення трудової правосуб’єктності первинних профспілкових організацій і профспілок
СО Сільченко
Актуал. пробл. науки труд. права в сучасних умовах ринк. економ.: матер …, 2003
22003
Порядок обчислення строку дії трудового договору
СО Сильченко
Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб./відп. ред. ВЯ Тацій, 59-63, 2000
22000
Трудове право та проблеми соціального захисту населення в контексті правової держави
СО Сільченко
Матеріали науковоьпрактичної конференції, 24-25, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20