Подписаться
Анна Вадимівна Толстова
Анна Вадимівна Толстова
Український державний університет залізничного транспорту, УкрДУЗТ, УкрДАЗТ, ХарДАЗТ, ХІІТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Залізничний комплекс України як основа економічної безпеки країни
АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 75-78, 2012
222012
Модель інноваційного коглометату, як інструмент забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК
ВЛ Дикань, АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 12-18, 2010
15*2010
Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства
ВЛ Дикань, АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2018
102018
Розвиток соціального підприємництва в Україні: проблеми та можливості
АВ Толстова, С Сергієнко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 384-391, 2018
102018
Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні
АВ Толстова, С Кібальчич
Вісник економіки транспорту і промисловості, 55-62, 2017
102017
Rol derzhavnoho rehuliuvannia v protsesi detinizatsii ekonomiky Ukrainy [The role of state regulation in the process of de-shadowing the economy of Ukraine]
AV Tolstova
Bulletin of Transport Economics and Industry 40, 303-306, 2012
72012
Роль державного регулювання в процесі детінізації економіки України
АВ Толстова
ВІСНИК ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ І ПРОМИСЛОВОСТІ, 303-306, 2012
72012
Транзитоспроможність транспортної системи країни
АВ Толстова, ВЛ Дикань
Економіка:проблеми теорії та практики 2 (251), 539-543, 2009
7*2009
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни" Автогальма рухомого складу". Ч. 11
ВГ Равлюк, ІМ Афанасенко, ЯВ Дерев’янчук
Український державний університет залізничного транспорту, 2020
6*2020
Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств
АВ Толстова, АВ Котельнікова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 177-185, 2017
62017
Теоретичні аспекти формування механізму інноваційного розвитку промислового підприємства
АВ Толстова, Х Огненна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і …, 2016
62016
КЛАСТЕРНАЯ ЭКОНОМИКА - СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
АВ Толстова
The dominant of the humanism principle in modern social concepts and the …, 2015
62015
Забезпечення конкурентоспроможності національної мережі міжнародних транспортних коридорів
АВ Толстова
Українська державна академія залізничного транспорту, 2011
62011
Модель організаційної структури управління конгломератом «Інноваційно-технологічний центр розвитку транспортної системи України»
АВ Толстова
Вісник Харківського національного аграрного університету, 270-279, 2010
62010
Аналіз та систематизація факторів, що впливають на конкурентоспроможність економічних систем різних рівнів господарювання
АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 97-102, 2010
6*2010
Rozvytok ekonomiky Ukrainy na osnovi pryntsypu rivnopravnosti vidnosyn derzhavy, biznesu ta suspilstva.[Development of the economy of Ukraine on the basis of the principle of …
VL Dykan, AV Tolstova
Bulletin of Economics of Transport and Industry 63, 9-19, 2018
52018
Інтеграційний вектор економічного розвитку України: довгострокова перспектива
АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 28-36, 2013
52013
Антикризова модель економічного розвитку сучасної України та її інвестиційне забезпечення
АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 20-26, 2013
52013
Problemy rozvytku malogho biznesu v Ukrajini [Problems of development of small business in Ukraine]
AV Tolstova, S Kybaljchych
Bulletin of Economics of Transport and Industry 60, 55-62, 2017
42017
Teoretychni aspekty formuvannia mekhanizmu innovatsiinoho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva [Theoretical aspects of formation of the mechanism of innovative development of …
AV Tolstova, HV Ognenna
Scientific Bulletin of the International Humanities University 21, 106-110, 2016
42016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20