В.М. Сорокун; ВМ Сорокун; VM Sorokun; Vitaliy Sorokun; V Sorokun; Виталий Николаевич Сорокун; Vitaly
В.М. Сорокун; ВМ Сорокун; VM Sorokun; Vitaliy Sorokun; V Sorokun; Виталий Николаевич Сорокун; Vitaly
Associate Professor, Chair of International Law, Yaroslav Mudryi National Law University
Verified email at nlu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання : монографія
ВМ Сорокун
Константа, 2010
242010
Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук
ВМ Сорокун, VM Sorokun
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2009
242009
Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання
ВМ Сорокун, VM Sorokun
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2009
242009
Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання
ВМ Сорокун
Сорокун Віталій Миколайович, 2009
242009
Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання : дисертація
ВМ Сорокун
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009
242009
Загальноправові стандарти права на свободу віросповідання в міжнародному праві
ВМ Сорокун
Актуальні проблеми державного управління 1 (33), 129–137, 2008
62008
Розвиток права на свободу совісті й віросповідання в універсальному міжнародному праві з часів прийняття Загальної декларації прав людини
ВМ Сорокун
Проблеми законності : респ. міжвід. наук. зб., 220–227, 2008
52008
Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : Компендіум
ОВ Сердюк, ЮВ Щокін, ІВ Яковюк, ВМ Сорокун
Право, 2017
42017
Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00. 11 «Міжнародне право» в Україні (1991-2012 рр.)
ТР Короткий, НВ Сажієнко
Одеса: Фенікс, 2012
42012
Mizhnarodno-pravovyy zakhyst prava na svobodu sovisti ta virospovidannya: monohrafiya
VM Sorokun
Kharkiv: Konstanta, 2010
42010
Захист права на свободу віросповідання та заборона дискримінації на ґрунті релігії як норма міжнародного звичаєвого права
ВМ Сорокун
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 169-181, 2008
4*2008
Загальні принципи права на свободу думки, совісті та релігії відповідно до рішення «С.А.С. проти Франції» Європейського суду з прав людини
ВМ Сорокун
Проблеми законності : зб. наук. праць, 186–196, 2016
3*2016
Міжнародний захист релігійних прав людини Спеціальним доповідачем ООН з свободи релігії та віросповідань
ВМ Сорокун
Осінні юридичні читання : тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук. конф …, 2008
3*2008
Religion During the Russian Ukrainian Conflict
EA Clark, D Vovk
Routledge, 2019
22019
Mizhnarodno-pravovyy zakhyst prava na svobodu sovisti ta virospovidannya: monohrafiya [International legal protection of the right to freedom of conscience and religion]
VM Sorokun
Kharkiv: Konstanta [in Ukrainian], 2010
22010
Мiжнародно-правовий захист права на свободу совiстi та вiросповiдання: монографiя Нац. юрид. акад. України iменi Ярослава Мудрого
ВМ Сорокун
22009
Обмеження реалізації права на свободу віросповідання
ІІ Дахова
Форум права, 27–32-27–32, 2017
12017
Захист свободи совісті в Україні: теоретичні засади
ВВ Бедь
Видавничий дім" Гельветика", 2013
12013
3 Dynamics of church-state relations in Ukraine and the military conflict with Russia
D Vovk
Religion During the Russian Ukrainian Conflict, 2019
2019
The militants used the Bibles to keep fires going and to cook food
V Sorokun
Religion During the Russian Ukrainian Conflict, 219-225, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20