Follow
Завгородня Світлана Павлівна / Zavgorodnia Svitlana / Zavhorodnia Svitlana
Title
Cited by
Cited by
Year
методологія системного аналізу та стратегічного планування: аналіт. доп./[Суходоля ОМ, Харазішвілі ЮМ, Бобро ДГ, Сменковський АЮ, Рябцев ГЛ, Завгородня СП]; за заг. ред
Е України
ОМ Суходолі. Київ: НІСД, 178, 2020
222020
Государственное управление в сфере национальной безопасности: словарь-справочник
ГПП Ситник, ВІ Абрамов, ВФ Смолянюк, ВА Мандрагеля, ...
НАДУ, 2012
92012
Система державного управління у сфері економічної безпеки України: теоретичний аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01
СП Завгородня
Національна академія державного управління при Президентові України, 2017
7*2017
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ: дис. ... канд.держ.упр.: 25.00.01
СП Завгородня
НАДУ, 2017
7*2017
Системний аналіз понятійно-категоріального апарату дослідження державного управління економічною безпекою
ГП Ситник, СП Завгородня
Державне управління: теорія та практика, 82-89, 2013
62013
Національні інтереси в економічній сфері: сутність та побудова їх ієрархії
SP Zavgorodnya
Public administration aspects 3 (1-2), 40-47, 2015
52015
Національні інтереси в економічній сфері: сутність та побудова їх ієрархії
SP Zavgorodnya
Public administration aspects 3 (1-2), 40-47, 2015
52015
Система державного управління економічною безпекою як об’єкт самостійних наукових досліджень
СП Завгородня
Ефективність державного управління, 80-87, 2014
52014
Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування: аналіт. доп
ОМ Суходоля, ЮМ Харазішвілі, ДГ Бобро, АЮ Сменковський, ГЛ Рябцев, СП ...
Київ: НІСД 178, 2020
32020
Вплив глобалізаційних тенденцій на державне управління економічною безпекою
СП Завгородня
Університетські наукові записки, 227-235, 2014
32014
Vyznachennia rivnia enerhetychnoi bezpeky Ukrainy [Determining the level of energy security of Ukraine]
Sukhodolia, O. M., Kharazishvili, Y. M., Bobro, D. H., Riabtsev, H. L ...
Kyiv, NISS, 2021
22021
Доступність енергії для населення: проблеми та перспективи: аналітична доповідь
СП Завгородня
Національний інститут стратегічних досліджень, 2021
22021
Енергетична бідність як наукова категорія та першочергові завдання органів державної влади щодо її подолання
СП Завгородня
Науковий часопис Академії національної безпеки, 41-59, 2017
22017
Компетенції державного службовця у контексті основних положень концепції суспільного договору
ГП Ситник, СП Завгородня
Інвестиції: практика та досвід, 106-111, 2015
22015
Періодизація формування організаційно-правових засад державного управління забезпеченням економічної безпеки України
СП Завгородня
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2015
22015
Забезпечення економічної безпеки України в умовах сучасного цивілізаційного розвитку
СП Завгородня
Публічне управління: шляхи розвитку 1, 107-108, 2014
2*2014
Досвід провідних країн світу щодо державного управління економічною безпекою
СП Завгородня
Інноваційна модель розвитку: тенденції та перспективи економічної …, 2014
22014
Трансформування системи державної допомоги у сфері енергетики в Україні: існуючі механізми та пріоритети їх удосконалення
SP Zavgorodnia
Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of …, 2020
12020
Determination of Methodological Approach to Public Administration for the Prevention of Energy Poverty
S Zavgorodnia
Strategic Priorities 50 (2), 100-107, 2019
12019
Субсидування населення чи відхід від патерналізму: пошук балансу інтересів особи, суспільства, держави
СП Завгородня
Стратегічні пріоритети, 92-99, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20