Подписаться
Бардаш Сергій Володимирович / Бардаш С.В. / Bardash Sеrhii / Bardash Sergii
Бардаш Сергій Володимирович / Бардаш С.В. / Bardash Sеrhii / Bardash Sergii
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий менеджмент
ГГ Кірейцев, ММ Алєксандрова, СВ Бардаш, ОМ Петрук
Житомир : ЖІТІ, 2001
4322001
Контроль і ревізія
ФФ Бутинець, СВ Бардаш, НМ Малюга, НІ Петренко
Житомир : ЖІТІ, 2000
194*2000
Бухгалтерський словник
ФФ Бутинець, НГ Виговська, СВ Бардаш
Житомир: ПП "Рута", 2001
137*2001
Економічний контроль в Україні: системний підхід: монографія
СВ Бардаш
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 656, 2010
129*2010
Контроль діяльності суб’єктів господарювання: гіпотези та версії порушень: монографія
СВ Бардаш
К.: КНТЕУ, 312, 2008
77*2008
Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютеризація: монографія
СВ Бардаш
Житомир: ЖІТІ, 372, 1999
701999
Фінансовий менеджмент: навч. посіб./Кірейцев ГГ–2-е вид., переробл. та доповн
ГГ Кірейцев, ММ Александрова, СВ Бардаш, ОМ Петрук
К.: ЦУЛ 495 (1), 2002
64*2002
Державний фінансовий аудит: методологія і організація : монографія
ЄВ Мних, МО Никонович, СВ Бардаш, НС Барабаш
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009
57*2009
Поняття і склад публічних фінансів як об’єкта державного фінансового аудита
СВ Бардаш, ЮР Баранюк
Видавничий дім «Гельветика», 2016
36*2016
Бухгалтерський облік в Україні: навч. посіб. для студ. вузів
ФФ Бутинець, НМ Малюга, СВ Бардаш, ТА Бутинець
Житомир: ЖІТІ, 2000
352000
Фінансовий менеджмент [Teкст]: навчальний посібник/Мін-во освіти і науки України; ред. ГГ Кірейцев.–3-є вид., перероб. і доп*
ГГ Кірейцев, ММ Алєксандрова, СВ Бардаш
К.: ЦНЛ, 2004
34*2004
Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства: монографія
ЄВ Мних, СВ Бардаш, ОА Шевчук
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
33*2011
Предмет і об’єкт контролю як галузі наукових знань та практичної діяльності: міжкатегоріальні співвідношення й відмінності
СВ Бардаш
Бухгалтерський облік і аудит, 55-61, 2008
28*2008
Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення : монографія
ЄВ Мних, СВ Бардаш, КО Назарова, ОЛ Шерстюк
Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2015
23*2015
Метод фінансово-господарського контролю: теоретична інтерпретація
СВ Бардаш
Фінанси України, 117-126, 2010
23*2010
Класифікація принципів контролю як складного поліморфного явища
СВ Бардаш
Економіка та держава, 4-8, 2012
222012
Методи контролю у сфері господарювання: теоретичний та праксеологічний аспекти
СВ Бардаш, ТС Осадча
Економічний часопис-ХХІ, 76-79, 2012
21*2012
Щодо побудови базової класифікаційної моделі господарського контролю
С Бардаш
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 66-71, 2009
212009
Про доцільність централізації державного контролю в Україні
СВ Бардаш
Менеджмент: зб. наук. пр., 39-51, 2009
21*2009
Податковий облік в Україні
ФФ Бутинець, НВ Шатило, СВ Бардаш
Житомир: ЖІТІ, 1998
211998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20