Подписаться
Tamara Poyasok (Tamara Poiasok, Тамара Поясок; Тамара Поясок)
Tamara Poyasok (Tamara Poiasok, Тамара Поясок; Тамара Поясок)
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів: монографія
ТБ Поясок
Кременчук: ПП Щербатих ОВ, 2009
1782009
Психологія та педагогіка: підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання
СО Сисоєва, ТБ Поясок
К.: Міленіум 520, 2005
1762005
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю у вищих навчальних закладах
ТБ Поясок
Подано до редакції 17.10 12, 2004
612004
Основи психолого-педагогічної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю: навч. посіб. для студ. і викладачів фін.-екон. вищих навч. закл.
ТБ Поясок
К.: ПП «ЕКМО, 2003
242003
Інтеграція медіа в освітній процес: проблеми і перспективи
ТБ Поясок
Педагогічний процес: теорія і практика, 69-73, 2014
152014
Використання інформаційних технологій в професійній підготовці економістів
ТБ Поясок
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М …, 2007
122007
Application of the augmented reality technology to training future electrical engineers
T Poyasok, V Chenchevoi, O Bespartochna, O Chencheva
2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 1-4, 2020
102020
Systema zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh ekonomistiv: monohrafiia/za red. dok. ped. nauk, prof
TB Poiasok
SO Sysoievoi. Kremenchuk: PP Shcherbatykh OV, 2009
102009
Система застосування iнформацiйних технологiй у професiйнiй пiдготовцi майбутнiх економiстiв: монографiя за ред. СО Сисоєвої
ТБ Поясок
МОН України. АПН України. Iнститут педагогiчної освiти i освiти дорослих, 348, 2009
102009
Сучасний стан професійної підготовки майбутніх економістів у незалежній Україні
ТБ Поясок
URL: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/soc_gum/npo/2007_1-2/Poyasok. pdf …, 2007
102007
Використання інформаційних технологій при вивченні економічних дисциплін
ТБ Поясок
Перспективные разработки науки и техники–2006: Мат-лы II Междунар. науч …, 2006
102006
Принципи відбору змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх економістів
ТБ Поясок
Неперервна професійна освіта: Теорія і практика: Наук.-метод. журнал 1, 200-204, 2003
102003
Порівняльний аналіз проблемного навчання та методу випадків і ситуацій
М Голубєва, В Єгорова
92004
Вимоги до майбутніх фахівців економічного профілю у контексті підготовки для аграрної сфери
С Вітер
Молодь і ринок, 140-145, 2012
72012
Формування культури інтернет-комунікації у майбутніх економістів
БО Поясок Тамара
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського., 2019
52019
Arrangement of pedagogical interaction among the education process participants in computer-oriented educational environment of a higher education institution
TB Poyasok, OI Bespartochna
Information Technologies and Learning Tools 67 (5), 199-212, 2018
52018
On the expediency of introducing the “mathematics—theoretical foundations of electrical engineering” integrated course into the educational process
T Poyasok, O Bespartochna, O Grytsiuk, G Sivyakova
2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES …, 2017
52017
Освітня політика як об’єкт міждисциплінарних досліджень
Т Поясок
Освітологія, 46-50, 2013
52013
Психолого-педагогiчна пiдготовка майбутнiх фахiвцiв фiнансово-економiчного профiлю у вищих навчальних закладах: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00. 04
ТБ Поясок
52004
Formation of Scientific and Research Competence of Future Electrical Engineers
T Poyasok, O Bespartochna, T Dniprovska
2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2019
42019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20