Подписаться
Oleksandr Halus / Олександр Галус
Oleksandr Halus / Олександр Галус
Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене kgpa.km.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Порівняльна педагогіка: навч. посіб.
ОМ Галус, ЛМ Шапошнікова
К.: Вища школа, 169-182, 2006
692006
Теоретичні та методичні основи професійного самовиховання студентів вузу:[навчальнометодичний посібник]
ВА Семиченко, ОМ Галус
Хмельницький: ХГПІ 254, 2001
592001
Педагогічне управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти
ОМ Галус
" Теорія та методика управління освітою, 2009
552009
Педагогiчне управлiння адаптацiєю майбутнiх учителiв у системi ступеневої освiти: дис.… доктора пед. наук: 13.00. 06/Галус Олександр Мар’янович
ОМ Галус
Київ, 2008
55*2008
Професійна адаптація студентів в умовах ступеневого педагогічного ВНЗ: монографія
ОМ Галус
Хмельницький: ХГПА 473, 2007
342007
Соціалізація особистості: сутність, концептуальні підходи у наукових теоріях, напрямах, школах
ОМ Галус
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2010
322010
Human resources management of educational development in the sphere of physical culture and sports in Ukraine: comparative analysis (1992-2016)
O Mozolev, O Halus, I Bloshchynskyi, R Kovalchuk
Journal of Physical Education and Sport 19, 185-192, 2019
302019
Мотиваційна діяльність особистості в контексті її соціальної адаптації
ОМ Галус
Гуманітарні науки, 82-89, 2002
142002
Наукові підходи щодо професійної підготовки майбутніх педагогів у ступеневому вищому навчальному закладі
ОМ Галус
Зб. наук. праць, 13-17, 2010
102010
Індивідуалізація навчання в контексті адаптації студентів до пізнавальної діяльності у педагогічному ВНЗ
ОМ Галус
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 71-74, 2005
102005
Загальнотеоретичні підходи до управління професійною підготовкою фахівців у ВНЗ
ОМ Галус
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 37-41, 2010
82010
Деякі аспекти професійної адаптації студентів вузу в контексті концепції неперервної освіти
ОМ Галус
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 31-34, 2005
72005
Socialization of personality: essence, conceptual approaches in scientific theories, directions, schools
OM Halus
Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii …, 2010
62010
Професійна адаптація особистості: концептуальні підходи, структура й основні характеристики
ОМ Галус
Теоретичні основи професійної адаптації: Зб. наук. пр./За ред. ГП Васяновича …, 2007
62007
Порiвняльна педагогiка: Навч. посiб
ОМ Галус, ЛМ Шапошнiкова
62006
Naukovi pidkhody shchodo profesiinoi pidhotovky maibutnikh pedahohiv u stupenevomu vyshchomu navchalnomu zakladi [Scientific approaches to the training of future teachers at a …
OM Halus
The collection of scientific works of the National Bohdan Khmelnytskiy …, 2010
52010
Активна професійна адаптація студентів як педагогічна проблема
ОМ Галус
Педагогічний дискурс, 35-40, 2007
52007
Історіографічна основа досліджень процесу адаптації особистості у працях вітчизняних учених-психологів (80-90 рр. ХХ ст.)
ОМ Галус
Педагогічний дискурс, 140-146, 2013
4*2013
Принципи педагогічного управління освітніми процесами у ступеневому вищому навчальному закладі
ОМ Галус
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
42010
Наукові підходи та закономірності педагогічного управління освітніми процесами у ступеневому вищому навчальному закладі
ОМ Галус
Педагогічний дискурс, 49-52, 2010
42010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20