Рогоза Микола Єгорович, Rohoza Mykola Yehorovych , Рогоза Николай Егорович, Rogoza Mykola Yegorovich
Рогоза Микола Єгорович, Rohoza Mykola Yehorovych , Рогоза Николай Егорович, Rogoza Mykola Yegorovich
Poltava University of Economics and Trade, Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтавский
Verified email at uccu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань)
АТ Опря, ЛО Дорогань-Писаренко, ОВ Єгорова, ЖА Кононенко
" Центр учбової літератури", 2014
1172014
Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми
МЄ Рогоза, КЮ Вергал
1122016
Управління промисловими підприємствами: соціально-економічні чинники та особливості організації
МЄ Рогоза
Полтава, РВЦ ПУСКУ, 2005.-281 с., 2005
302005
Стратегічне управління підприємствами споживчої кооперації: економічно-інформаційні системи і моделі
МЄ Рогоза, АА Скляр
Полтава, РВВ ПУСКУ, 2009.-116 с., 2009
282009
Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств
МЄ Рогоза
Інститут економіки промисловості НАН України.-Донецьк, 2006.-33 с., 2006
162006
Нелінійні моделі та аналіз складних систем: навчальний посібник: в 2 ч.
МЄ Рогоза, СК Рамазанов, ЕК Мусаєва
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.–300 с., 2010
132010
Роль та сутність стратегії інноваційного розвитку в системі загальної стратегії управління діяльністю підприємства
МЄ Рогоза, КЮ Вергал
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.–Випуск 228, 968-972, 0
13
Процес мотивації персоналу підприємства та його складові
ВВ Бала, АГ Мацак
Технологический аудит и резервы производства, 46-50, 2014
112014
Формування собівартості продукції і прибутків товаровиробників у харчовому ланцюзі
РМЄ Крисанов Д.Ф., Варченко О.М.
К.: Економіка і прогнозування - № 2, 2009
102009
Теоретичні аспекти формування моделі стратегічного інноваційного розвитку підприємства
МЄ Рогоза, КЮ Вергал
Економічний вісник Національного гірничого університету, 91-96, 2008
92008
Управління потенціалом підприємства в умовах динамічного розвитку економіки
МЄ Рогоза
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму.-№ 1 (3).-2010.-Том …, 2010
82010
Модернізація освітньої діяльності університету: завдання, інноваційні технології та досвід впровадження: навч. посіб. Т. 1–Т. 9
ОО Нестуля, ВП Косаріна, МЄ Рогоза, НІ Огуй, НВ Герман
Полтава: ПУСКУ 9, 797, 2009
82009
Управління соціально-економічним розвитком підприємств: механізми, моделі формування та організація процесів
МЄ Рогоза, ІА Сененко
72016
Механізм управління потенціалом розвитку торговельних підприємств системи споживчої кооперації
ОК Кузьменко
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».-Полтава …, 2011
72011
Макроекономіка. Практикум: навч. посібник
ОВ Калініченко, ОД Плотник
К.: Центр учб. л-ри, 2010
7*2010
Прогнозування діяльності підприємства в умовах конкурентного середовища
ВА Павлова, МЄ Рогоза
Вісник ДонДУЕТ, 20, 2003
72003
Модернизация экономики Украины в контексте неоиндустриальных преобразований
МЄ Рогоза, ОК Кузьменко
Вестник экономической науки Украины, 2017
62017
Коасифікація інноваційного потенціалу персоналу підприємства
АМ Турило, МВ Адаменко
Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2013
62013
Моделювання процесу вибору стратегії розвитку торгівельними підприємствами системи споживчої кооперації
МЄ Рогоза, ОК Кузьменко
Вісник економічної науки України.-2012.-№ 1 (21).-С. 142-145, 2012
62012
Модель ринковоорієнтованого соціально-економічного механізму управління підприємствами споживчої кооперації
РМЄ Сененко І.А.
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць 2 (248), 239-244, 2009
6*2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20