Ягор Прыстаўка
Ягор Прыстаўка
Professor of Philology, Belarusian State University
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsu.by
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Latina aeterna: зборнік. тэкстаў і практыкаванняў па лацінскай мове
ЯУ Прыстаўка
Масква: Букстрим, 2013
42013
Лацінскі трактат Мацея Казіміра Сарбеўскага «Аб вастрынi i досцiпе»(1619/1623 гг.) і яго месца ў гісторыі ведаў аб мове і камунiкацыi
ЯУ Прыстаўка
БГУ, 2012
12012
Моўныя сродкі досціпу ў трактаце Мацея Казіміра Сарбеўскага" De acuto et arguto"(аб вастрыні і досціпе)(1619/1623)
ЯУ Прыстаўка
БГУ, 2007
12007
Антычная метрыка і рыторыка: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 05 Класічная філалогія. Рэг.№ УД 4851/уч ад 03.01. 2018
ВГ Пракапчук, ЯУ Прыстаўка
2017
Лацінамоўная літаратура Беларусі: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 05 Класічная філалогія№ УД-2437/уч.
ЯУ Прыстаўка
2016
Загадкі і творчыя заданні на занятках па лацінскай мове
ЯУ Прыстаўка
РІВШ, 2015
2015
Жанрава-стылістычныя адметнасці фунеральнага зборніка Саламона Рысінскага «Monumenta... diversis personis... posita»(‘Помнікі… пастаўленыя… розным асобам’)(1614)
ЯУ Прыстаўка
БГУ, 2011
2011
Зборнік лістоў Саламона Рысінскага «Epistolarum libri duo»(Альтдорф, 1587) як помнік гуманістычнай эпісталярнай культуры
ЯУ Прыстаўка
ГУО «Республиканский институт высшей школы», 2011
2011
Лацінамоўная літаратура Беларусі.№ ТД-D. 071/тип.
ДМ Гоман, ЯУ Прыстаўка
2009
Рытарычныя катэгорыі лацінскага трактата Мацея Казіміра Сарбеўскага" Аб вастрыні і досціпе"(1619/1623 гг.) у адносінах да сучаснай лінгвістыкі і тэорыі камунікацыі
ЯУ Прыстаўка
2008
Назіранні Мацея Казіміра Сарбеўскага над семантычнымі анамаліямі выказванняў
ЯУ Прыстаўка
БГУ, 2007
2007
НАЗІРАННІ МАЦЕЯ КАЗІМІРА САРБЕЎСКАГА НАД СЕМАНТЫЧНЫМІ АНАМАЛІЯМІ ВЫКАЗВАННЯЎ (ТРАКТАТ «DE ACUTO ЕТ ARGUTO» ('АБ ВАСТРЫНІ I ДОСЦІПЕ') (1619/1623))
2007
МК Сарбеўскі пра моўныя сродкі досціпу: паняцці іранічнага перайменавання і аманіміі ў лацінскім трактаце «Аб вастрыні і досціпе»
ЯУ Прыстаўка
Минск: РИВШ, 2006
2006
Імёны антычных аўтараў у лацінскім трактаце МК Сарбеўскага" Аб вастрыні і досціпе"(1619/1623): з кім звязваў аўтар вытокі сваёй канцэпцыі досціпу?
ЯУ Прыстаўка
БГУ, 2006
2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14